ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 40 SORU ARA SINAV

ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 40 SORU ARA SINAV

Okunmamış mesajgönderen unvrstyy » Sal Şub 14, 2012 9:28 pm

ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ SORULAR

ÜNİTE 11. Ekonomik düzen, politik sistem ve kurumsal yapılar gibi büyük ölçekli toplumsal sistemlerin çözümlenmesi gibi konulara odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mikro sosyoloji
b. Makro sosyoloji
c. Sembolik etkileşimci yaklaşım
d. Feminist sosyoloji
e. Fenomenolojik yaklaşım

2. Hayvanları avlayarak, balık tutarak, yabani meyve ve bitkiler ile bal ve böcekleri toplayarak hayatlarını idame ettiren toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?
a. Göçebe toplumlar
b. Bahçıvan toplumlar
c. Avcı ve toplayıcı toplumlar
d. Tarım toplumları
e. Endüstriyel toplumlar

3. Yaşayabilmek için ev hayvanlarına dayanan toplumlara ne ad verilir?
a. Göçebe toplumlar
b. Bahçıvan toplumlar
c. Avcı ve toplayıcı toplumlar
d. Tarım toplumları
e. Endüstriyel toplumlar

4. Basit el aletlerinin kullanıldığı bir teknoloji ile işle¬yen toplumlara ne ad verilir?
a. Göçebe toplumlar
b. Bahçıvan toplumlar
c. Avcı ve toplayıcı toplumlar
d. Tarım toplumları
e. Endüstriyel toplumlar

5. Toynbee’ye göre Endüstri Devrimi ilk defa nerede ortaya çıkmıştır?
a. Roma İmparatorluğu’nda
b. Osmanlı İmparatorluğu’nda
c. Almanya’da
d. İngiltere’de
e. Amerika’da

6. Newton’un Principia’sı insanlık tarihine yaptığı en önemli etki aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnsanın, doğa üzerinde yeni bir iktidara sahip olduğu duygusu yaratması
b. Dünyada bir düzen değil kaosun mevcudiyetine dikkatlerimizi çekmesi
c. İnsanın doğa karşısında ne kadar çaresiz oldu¬ğunu anlamamızı sağlaması
d. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü anla¬mamızı sağlaması
e. Dünyanın tepsi gibi düz olduğunu anlamamızı sağlaması

7. Freyer’a göre endüstriyel (teknik) gelişmenin ilk dalgası aşağıdakilerden hangisidir?
a. Elektrik endüstrisi dalgası
b. Demir çelik dalgası
c. Ulaştırma dalgası
d. Benzin motoru çağı dalgası
e. Dokuma endüstrisi dalgası

8. Yükselen yeni toplumu tanımlamak için “Bilgi toplumu” kavramını kullanan yazar aşağıdakilerden hangi
sidir?
a. D: Bell
b. A. Toffler
c. P. F. Drucker
d. A. Etzioni
e. R. Dahrendorf

9. “Bilgi güçtür.” sözü tarihte ilk defa kim tarafından vurgulanmıştır?
a. D. Bell
b. Bacon
c. Toffler
d. Marx
e. R. Aron

10. Hizmet sektörü aşağıdaki toplumların hangisinde diğerlerine göre daha öndedir?
a. Tarım
b. Göçebe
c. Endüstriyel
d. Post-endüstriyel
e. Avcı-toplayıcı toplumlar

ÜNİTE 2


1. Aşağıdakilerden hangisi Taylorist yönetim anlayışının özelliklerinden biridir?
a. İşveren ile işçiler arasında yüz yüze ilişkilerin egemen olması
b. İşçilerin sistematik olarak katı ve otoriter bir şekilde denetlenmesi
c. Ekip çalışmasının önem kazanması
d. Sendikalaşmanın henüz gelişmemiş olması
e. Üretim ve yönetim sisteminin esnek olması

2. Aşağıdakilerden hangisi post-fordist yönetim anlayışının özelliklerinden biridir?
a. İşçilerin yaptığı işlerin zaman, hareket ve verimlilik açısından hesaplanması
b. Üretimin yaygın olarak otomasyonla kitlesel olarak yapılması
c. İşçilerin vasıfsız ve yüksek düzeyde yabancılaşmış olması
d. İşçi- işveren ilişkilerinin paternalist olması
e. Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışının hakim olması

3. Temel özelliklerinden biri ‘işgücünün kalifiye olması ve üretim sürecinin farklı aşamalarında çalışabilmesi’
olan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Taylorist yönetim anlayışı
b. Fordist yönetim anlayışı
c. Post-fordist yönetim anlayışı
d. Erken dönem yönetim anlayışı
e. Paternalist yönetim anlayışı

4. Hataların düzeltilmesinden çok önlenmesi üzerinde durarak sıfır hata kavramını kullanan düşünür aşağıda- kilerden hangisidir?
a. Walter Shewart
b. Edwards Deming
c. Joseph Juran
d. Philip Crosby
e. Armond Feigenbaum

5. Pareto diyagramı olarak bilinen problem çözme mo¬delini kim geliştirmiştir?
a. Kaoru Ishikawa
b. Peter Ferdinand Drucker
c. Edwards Deming
d. James P. Womack
e. Philip Crosby

6. Toplam kalite yönetiminin babası ve mucidi olarak bilinen düşünür kimdir?
a. James P. Womack
b. Walter Shewart
c. Edwards Deming
d. Armond Feigenbaum
e. Joseph Juran

7. Yalın üretim ve yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Yeni yönetim metotları çerçevesinde yapılan uy¬gulamalara verilen genel addır.
b. Toyotaizm olarak da bilinir.
c. Bir işletmenin müşterinin ihtiyacını gidermeyen tüm iş ve süreçlerden kurtulması anlamına gelir.
d. Tam zamanında üretim de bu anlayışa dayanır.
e. Mevcut işlerin en azından mevcut kalitede ama daha az iş ve maliyetle yapılmasıdır.

8. Tam zamanında üretimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İlk defa Japonya’da uygulanmıştır.
b. Stoksuz üretim olarak da bilinir.
c. Gereksiz yere ham madde stoklamayarak mali¬yetleri düşürmeyi amaçlar.
d. Müşteri talepleri dışında üretilmiş ürünlerin de stoklanmamasını gerektirir.
e. Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir.

9. Altı sigma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a. Bir işletmenin yeniden ve radikal bir şekilde ta¬sarlanması ve bu tasarıma göre tüm üretim ve yönetim sistemlerinin dönüştürülmesidir.
b. Altı farklı aşamadan oluştuğu için bu adı almıştır.
c. Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiştir.
d. Hata payını azaltmayı amaçlayan istatistiksel bir tekniktir.
e. Kaizen olarak da bilinir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yeni yönetim metotlarının yaygınlaşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
a. Türkiye ekonomisinin dış pazarlara açılması
b. Türkiye Kalite Derneği’nin kurulması
c. Uluslararası Kalite Kriterleri anlaşmasının imza¬lanması
d. Gümrük Birliği anlaşmasının imzalanması
e. İşletmelere hizmet içi eğitim veren çok sayıda danışmanlık şirketi kurulması


ÜNİTE 3

Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasının işleyişi ile ilgili aşamalardan biri değildir?
a. Katılım
b. Etkileşim
c. Tarama
d. Alım
e. Çıkış

2. Aşağıdakilerden hangisi içsel işgücü piyasasının özelliklerinden biridir?
a. İşletmedeki her pozisyon için işçi alınması
b. Ücret ve çalışma koşullarının yönetsel kurallarla düzenlenmesi
c. İşçi ve işveren arasında kısa süreli iş ilişkisinin oluşması
d. Firmada hizmet içi eğitimin yetersiz olması
e. Ücret artışlarının çalışma süresine ve kıdeme bağlı olmaması

3. Türkiye’de nüfusun yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Genç bir nüfusa sahiptir.
b. Doğurganlık azalmaktadır.
c. Nüfusun dörtte üçü çalışma çağındadır.
d. Nüfusun % 7’si yaşlıdır.
e. Çalışma çağındaki nüfusun 21. yüzyılın ortaları¬na kadar artması beklenmektedir.

4. Türkiye’de işgücüne katılma oranları ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İşgücüne katılma oranı düşüktür.
b. İşgücüne katılma oranları yıllar itibariyle gittikçe artan bir seyir göstermektedir.
c. İşgücüne katılma oranı kırsal kesimde daha yük¬sektir.
d. İşgücüne katılma oranı kadınlarda daha düşüktür.
e. Gençlerin işgücüne katılma oranı düşmektedir.

5. Türkiye’de kayıt dışı istihdam ile ilgili aşağıdaki ifa¬delerden hangisi yanlıştır?
a. 2009 yılında istihdam edilen her 100 çalışanın 44’ü kayıt dışıdır.
b. Kayıt dışı istihdam edilenler tarımda, tarım dışı sektörden daha fazladır.
c. Tarım dışı sektörde istihdam edilenlerin kayıt di¬şiliği, 2000 yılından itibaren artmaya başlamıştır.
d. 2009 yılında kayıt dışı çalışanların % 45.8’i kent¬lerde, % 54.2’si kırsal kesimdedir.
e. Kayıt dışı istihdam, tarım sektöründe “ücretsiz aile işçisi” ile “kendi hesabına çalışanlarda” daha yaygındır.

6. Aşağıdakilerden hangisi uygulamada tam istihdamın meydana geldiği işsizlik oranıdır?
a. % 3,5-4,5
b. % 4-5
c. % 4,5-5,5
d. % 5-6
e. % 5,5-6,5

7. Türkiye’de işsizliğin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İşsizlik yapısal bir sorundur.
b. Kentsel alanlarda işsizlik oranı daha yüksektir.
c. İşsizlik, eğitim düzeyleri itibarıyla okur yazar olmayanlarda diğer eğitim gruplarına göre daha yüksektir.
d. Genç işsizliği oranı, Türkiye genelindeki işsizlik oranından daha yüksektir.
e. İşsizlerin iş aradıkları kanalların ilk sırasında eş dost ya da arkadaş/akraba gelmektedir.

8. Aşağıdakilerden hangisi pasif istihdam politikaları¬nın türlerinden biri değildir?
a. İşsizlik sigortası
b. İşsizlik yardımı
c. Çalışma paylaşımı
d. Mesleki eğitim programları
e. Kısa çalışma ödeneği

9. Aşağıdakilerden hangisi küresel düzeyde işsizlik ora¬nının 2009 yılında en yüksek olduğu bölgedir?
a. Gelişmiş ekonomiler ve Avrupa Birliği
b. Orta ve Güney Doğu Avrupa (AB üyesi olmayanlar) ve Bağımsız Devletler Topluluğu
c. Latin Amerika ve Karayip
d. Doğu Asya
e. Ortadoğu

10. Avrupa Birliği’nde işgücünün yapısı ve özellikleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Hizmetler sektörünün istihdamdaki payı artmak¬tadır.
b. Genç işsizliği azalmaktadır.
c. İstihdam oranı azalmaktadır.
d. Kendi hesabına çalışanlar artmaktadır.
e. Kısmi süreli istihdam azalmaktadır

ÜNİTE 4

1. Endüstri ilişkileri kavramı ilk kez hangi ülkede kul¬lanılmaya başlamıştır?
a. Avusturya
b. Çek Cumhuriyeti
c. Almanya
d. Amerika
e. Polonya

2. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkileri disiplini¬nin yararlandığı disiplinlerden biri değildir?
a. Sosyal politika
b. Biyoloji
c. Tarih
d. Psikoloji
e. Hukuk

3. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin aktör¬lerinden biri değildir?
a. İşverenler
b. İşveren sendikaları
c. Devlet
d. İşçi sendikaları
e. Birlikler

4. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 90’lı yıllardan sonra sendikalarda üye sayısında bir artış olmuştur?
a. İngiltere
b. Fransa
c. ABD
d. Norveç
e. Portekiz

5. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların üye kaybı ya¬şaması üzerinde etkili olmamıştır?
a. Örgütlenme biçimindeki yenilikler
b. Kadın iş gücünün artışı
c. İş gücünün daha nitelikli olması
d. Yeni teknolojiler
e. Üretim yöntemlerindeki değişmeler

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işçi sendikaları konfederasyonlarından biri değildir?
a. Hak-iş
b. Türk-iş
c. MİSK
d. DİSK
e. TISK

7. Kanuni grev için aranan şartlar gerçekleşmeden ya¬pılan greve ne ad verilir?
a. Enformel grev
b. Kanun dışı grev
c. Gönüllü grev
d. Başkaldırı
e. İşi yavaşlatma

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki sendikal yapı¬nın özelliklerinden biridir?
a. Orta ölçekli işletmelerde sendikalaşma oranı, di¬ğer büyüklükteki işletmelere göre daha yüksek¬tir.
b. Özel sektörde sendikalaşma oranı, kamu sektö¬rüne göre daha yüksektir.
c. Kadınların sendikalaşma oranı, erkeklere göre daha düşüktür.
d. Türkiye, son yıllarda sendikalaşma oranları ar¬tan ülkelerden biridir.
e. Türkiye’de sendikacılığın kendine özgü örgüt¬lenme stratejileri olmamıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin tarihsel gelişiminde liberal dönemin baskın bir özelliği değildir?
a. Sosyal devlet anlayışı ön plandadır.
b. Bu dönem, sendikal örgütlenme ve etkinlik ala¬nının artması bağlamında sendikaların altın çağıdır.
c. Devlet, geniş halk kitlerinin refahını ilgilendiren kamusal hizmetleri üstlenmiştir.
d. Bireyi ön plana çıkaran bir anlayış hakimdir.
e. Keynesci ekonomik politikalarla tam istihdam hedeflenmiştir.

10. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların üye sayısında yaşadıkları düşüş karşısında yönelebilecekleri hedefler¬den biri değildir?
a. Geleneksel yönetim tarzına yönelmeleri
b. Kadınlara ve gençlere yönelmesi
c. Hizmetlerini çeşitlendirmeleri
d. KOBİ’lere yönelmeleri
e. Hizmet sektörüne yönelmeleri


CEVAP ANAHTARI

ÜNİTE 1


1. b Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Pre-endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Pre-endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Pre-endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c Yanıtınız yanlış ise “Post-endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Post-endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Post-endüstriyel Toplumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

ÜNİTE 2

1. b Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Yönetim Metotları ve Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Yönetim Metotları ve Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Endüstriyel Yönetim Metotları ve Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Yeni Yönetim Metotları ve Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Yeni Yönetim Metotları ve Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Yeni Yönetim Metotları ve Teknikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Yeni Yönetim Metotları ve Uygulamaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

ÜNİTE 3

1. e Yanıtınız yanlış ise “İşgücü Piyasasının Tanımı ve İşleyişi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Katmanlı İşgücü Piyasaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Nüfus ve İşgücünün Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Nüfus ve İşgücünün Yapısı” ve “Türkiye’de İstihdamın Niteli¬ği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de İstihdamın Niteliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de İşsizliğin Niteliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. c Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de İşsizliğin Niteliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de İşsizliğin Niteliği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Küresel İstihdam” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Küresel İstihdam” konusunu yeniden gözden geçiriniz


ÜNİTE 4

1. d Yanıtınız yanlışsa “Endüstri İlişkileri Kavramı” kısmına bakınız.
2. b Yanıtınız yanlışsa “ Giriş” kısmına bakınız.
3. e Yanıtınız yanlışsa “Endüstri İlişkileri Sisteminin Aktörleri” kısmına bakınız.
4. d Yanıtınız yanlışsa “Sendikacılığa Genel Bir Bakış” kısmına bakınız.
5. a Yanıtınız yanlışsa “Sendikacılığa Genel Bir Bakış” kısmına bakınız.
6. e Yanıtınız yanlışsa “Türkiye’de Sendikacılık ve Sendikal Göstergeler” kısmına bakınız.
7. b Yanıtınız yanlışsa “Türkiye’de Sendikacılık ve Sendikal Göstergeler” kısmına bakınız.
8. c Yanıtınız yanlışsa “Türkiye’de Sendikacılık ve Sendikal Göstergeler” kısmına bakınız.
9. d Yanıtınız yanlışsa “Endüstri İlişkileri Sisteminin Gelişim Aşamaları” kısmına bakınız.
10. a Yanıtınız yanlışsa “Sendikacılığa Genel Bir Bakış” kısmına bakınız.
Kullanıcı avatarı
unvrstyy
 
Mesajlar: 45
Kayıt: Cmt Kas 05, 2011 7:31 pm
Konum: unvrstyy@hotmail.com
okulunuz: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
bölümünüz: SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
sınıf: 3.sınıf
nesin sen: Bitirici

Re: ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 40 SORU ARA SINAV

Okunmamış mesajgönderen kenan35 » Prş Şub 16, 2012 2:11 pm

ENDÜSTRİ SOSYOLOJOİSİ


ÜNİTE 1

PRE -ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR
Pre -Endüstriyel toplumlar avcı- toplayıcı, göçebe,bahçıvan diye üç gruba ayrılır.

AVCI VE TOPLAYICI TOPLUMLAR
hayvanları avlayarak, balık tutarak, yabani meyve bitkiller toplayarak geçinirler. Basit teknoloji kullanırlar. Küçük göçebe gruplarıdır. Avcılık erkeklerce, toplayıcık ise kadınlarca üstlendiği cinsiyete dayalı iş bölümü vardır. Et, bir prestij kaynığıdır. Çok az iş bölümü vardır. Geniş bir alana yayılmışlardır. Akrabalık ilişkileri güçlüdür. Eşitsizlik söz konusudur sebebi kaynakların yetersiz olması, avcı ve toplayıcı toplumlarda toplumsal farklılaşma yaş cisniyet ve aile kökenine göre oluşur. İlk insan toplumlarının üyeleri avcı ve toplayıcılardır. Bu toplumlarda teknoloji zayıftır. Belirli bir ekonomi yoktur. Malların üretimi dağıtımı ve tüketim işlemleri aile içinde gerçekleşir.

GÖÇEBE VE BAHÇIVAN TOPLUMLAR :
toprağın kurak ve dağlık olduğu bölgelerde ortaya çıkan göçebe toplumlardır. Göçebelik, insanların yaşayabilmek içiun ev hayvanlarında dayandığı toplumlardır. Sığır, koyun, deve lama ve ren geyiği gibi hayvanlar göçebe hayvanlardır. Göçebe toplumlar, Afrika, Orta Doğu, Güney Amarika ve Asya. Kullandıkları aletler basit ve taşınabliirdir. Mallarını hayvan ile taşırlar. Akrabalık son derece önemlidir. Sürekli hareket halindedirler.
Toprağın daha verimliği olduğu yerde yaşayan bahçıvan toplumlardır. Bahçıvanlık, toprağın işlenmesinde basit el aletlerinin kullanılılr. Topraığı ekerler işlerler. Bahçıvanlık toplumları daha az göçebedir. Alet üretimine ve ev işlerine daha çok önem verirler. Teknoloji sınırlıdır. Verimlilik artışı toplumsal artık yaratmıştır. TOPLUMSAL ARTIK, bir grup insanın ürettiği ürünün bir taraftan kendi ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda tarım dışı işler yapan diğer insanların ihtiyaçlarını karşıyaacak kadar üretimi ifade eder.

TARIM TOPLUMLARI :
5000 yıl öce tarım gelişti. Verimlilik arttı. Demir ustağı, alet yapılı, hayvan yetiştirme ve inşaat gibi roller var. tarımın gelişimi ile kabasabalar oluştu. Tarım teknolojisi, verimli uzmanlaşma, ticaret gibi değer kazandı. Tarım toplumları temelde toprağın işlenmesi ile elde edilen tarımsal üretime dayanır. Pulluk gelişti. Teknoloji, insan ve hayvanların fiziki güçlerine dayanır. İş bölümü var. tamirat, demircilik gibi.

ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR :
Endüstri DEVRİMİ
Toynbee ve Rostow endüstri devriminin başlangıç tarihin 18. yy alır.
1- dokuma endüstri dalgası, endüstri devri bu dalga ile başladı. 1765 1780 dokuma farbikaları Akrwriht pamuk eğirme makinesini yaptı. Cart Wright mekanik dokuma tezgahını icat etti, James Watt buhar makinesini icat etti.
2- Demir Çelik Dalgası : 1800 de başladı.
3- Ulaştırma Dalgası :1825 de başladı. Stephenson 1820 de ilk trenler,
4- kimya çağı 5- elektirik endüstri dalgası : telefon ve telgaraf 1830 ile 1840 da icat edildi.
6- benzin motoru çağı

Endüstri toplumu beraberinde işçi sınıfı Marx ın deyimiyle Proleteryı getirdi.
- Doğrudan Endüstri toplumuna ilişkin ilk kapsamlı çalışmalardan biri Saint Simon un 1816 yılında yayınlıdığı Lindustrie dir.
Emile Durkheima göre endüstri toplumunda toplumsal iş bölümü artmaktadır.
Marx endüstriyel kapitalizmin esiştisziği daha da artıracağını söylemiştir.
M.Webere göre modern endüstiriyel kapilatilazmin alemeti fabrikası rasyonalitedir.

ÇAĞDAŞ ENDÜSTRİ TOPLUMU TEORİLERİ:
Endüstri toplumu kavramı ikinci düyna savaşından sonra önem kazandı. Bunham ın yönetsel devrim çalışmaları önemlidir. Endüstri toplumu üretimin dev fabirakalarda yapıldığı teşebbüsün aileden ayrıldığı toplum biçimidir. ( Aron) Endüstri toplumu Aronun ifadesi ile iş bölümünün Orijinal bir tarzını verir. Endüstri toplumu rasyonalizmin yanı sra sekülarizmin gelitiği ve bürokratik örgütleminin artmış oludğu bir toplum biçimidir. Yoğunlaşma ve sermaye birikimi bütün endüstri toplumlarının ortak özelliğidir. Giddensin belittiği şekilde ilerlemecidir. Dahredorf un belirttiği şekilde sınıf çatışmaları pazarlık tahkim arabulcuk şeklinde kurumsallaştırılmıştır. Endüstri toplumu, iş bölümü, uzmanlaşma, standartlaşma, kentelşme, sekülarızmin, rasyonelleşmenin, bürokratikleşmenin sermaye birikiminin modernleşmenin, benzeşmenin, olduğu toplumlardır.

POST- ENDÜSTRİYEL TOPLUMLAR :

Amittai Etzioni- modernlik sonrası çağ.
Lichtheim- burjuvası sonrası toplum
Herman Kahn – ekonomi sonrası toplum
Murray Bookchin- kıtlık sonrası toplum
Kenneth Bouldin- uygarlık sonrası toplum
Daniel Bell- post endütstriyel toplum
Drucker- bilgi toplumu
Holmes- kişisel hizmet toplumu
Dahrendof- hizmet sınıfı toplum
Brzezinski- teknokratik çağ
Masuda- enformasyon toplumu
Castells- network toplumu 1999
2000 li yıllarda yükselen yeni dönem için sanal toplum , diğital toplum, enformasyon ekonomisi, yeni ekonomi kavramları gelişti.

Enformasyon toplununa ilişkin ilk öncü çalışmalardan birisi, Fritz Machlup tarafından 1962 de yaplımmşıtrı. Machlup'un amerika birleşik devletlerinde üretim ve bilginin dağılımı çalışması vardır.

EKONOMİK YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM: D.Bell post endüstriyel toplumun ilk özelliğini malların üretiminden hizmetlere yöneliş olarak belirtir. Bell'in post endüstriyel toplumun gelişi adlı esiri önemlidir. D. Bell endüstri sonrası toplum teorilerinin öncü isimlerindendir. D.Bell toplumun yeni paradgigmasının teorik bilgi olduğunu vurgular.

Bilgi Devrimi: tarım ve endüstri devrimlerinden mülhem küresel ölçekte paradigmatik dönüşümü ifade etmektedir.

Alvin Toffler, post endüstriyel dönüşümü üçüncü dalga olarak adlandırılır.

ENFERMASYON TOPLUMUNA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
1- enfermasyon toplumu teorileri endüstri toplumu teorilerinde olduğu gibi teknolojik determenizmin arkasına sığınıyorlar
2- yeni sınıf kavramı muğlaktır
3- yeni grupların objektif sınıf bilinci zayıf tarafıdır
4- bilimsel bilginin yükselişi de doğrudan güce dönüşemeyebilir.

SORU CEVAP
Makro sosyoloji: ekonomik düzen, politik sistem ve kurumsal yapılar gibi büyük ölçekli toplumsal sistemlerin çözümlenmesi gibi konulara yönelir.
Yaşayabilmek için ev hayvanlarına dayanan toplumlara göçebe toplumlar denir
basit el aletlerinin kullanıldığı bir teknoloji ile işleyen bahçıvan toplumlar
Toynbeeye göre Endüstri devirimi ilk defa ingilterede ortaya çıktı
Newtonun Principia'sı nın insanlıt tarihinde yaptığı etki, insanın doğa üzerinde yeni bir iktidara sahip olduğu duygusu yaratması
Freyere göre endüstriyel gelişmenin ilk dalgası, dokuma endüstri dalgası
yükselen yeni toplumu tanımlamak için bilgi toplumu kavramını kullanan yazar Drucker dir.
Bilgi güçtür sözü tarihte ilk defa kim vurgulamıştır, Bacon
hizmet sektörü hangi toplumda daha öndedir, post endüstriyel
kenan35
 
Mesajlar: 34
Kayıt: Sal Kas 24, 2009 11:05 am

Re: ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 40 SORU ARA SINAV

Okunmamış mesajgönderen kenan35 » Prş Şub 16, 2012 2:12 pm

ÜNİTE 2

ENDÜSTRİYEL YÖNETİM METOTLARI VE TEKNİKLERİ
tarihsel olarak modern yönetim metotları, erken dönem yönetim anlaışı, taylorist yönetim anlayışı, post fordist yönetim anlayışı.

ERKEN DÖNEM YÖNETİM ANLAYIŞI:
erken dönem yönetim anlayışı endüstrileşme ile birlikte ortaya çıkmıştır.
ERKEN DÖNEM YÖNETİM ANLAYIŞININ ÖZELLİKLERİ :
1 – Üretim basit tezgahlarda yapılır
2-emek yoğun üretim yaygındır
3- üretim artışı tezgah sayısına bağlıdır
4- patron ile çalışan arasında yüz yüze ilişkiler egemendir
5- formel eğitim önemlidir
6- usta kalfa çırak ilişkileri var
7- üretim sürecinde ustaların etkisi var
8- sendikalaşma henüz gelişmemiştir.
9- işletmelerin çoğu aile işletmelerider
10- işletmelelerde karar süreci yukarıdan aşağı hiyerarşiktir
11- kadın ve çocuk emeği youn bir şekilde kullanılır
12- çalışma koşulları çok kötüdür.


ATAERKİLLİK NEDİR : erkek eğemen toplumsal yapıdır
PATERNALİZM NEDİR : güce ve otoriteye sahip olan kişi veya bir kurumun kendisine bağımlı olanların ihtiyacını karşılaması ve bunun karşılığında bağımlı olanların güce ve otoriteye riayet etmesinin sağlandığı bir bağımlılık ilişkisidir.
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ NEDİR : işçi ile işveren arasında çalışma koşulları ücretler işçi sağlı ve iş güvenliği ve sosyal haklar çerçevesinde karşqılıklı müzakere ve görüşmelerin tümüne verilen addır.

OTOMASYON NEDİR : üretim sürecinde insan gücü yerine teknolojinin kullanılmasıdır. Kas gücü yerine makine gücü gelişti.

TAYLORİST YÖNTEM : fordist dönemle eş zamanlı ortaya çıktı. Taylorizm ölarak bilinen bilimsel yönetim anlayışı ile fordizm olarak tanımlanan üretim sistemi egemen olmuştur. Taylorizm 1911 yılında taylor tarafından yayımlanan bilimsel yöntemin ilkeleri kitabında geliştirdi. Taylorizm vasıfsız iş gücü istihdamına, üretim sürecinin en küçük ve en basit parçalara bölünmesi, parça başı ücret ödenmesi, çalışanların sıkı kontrolü, denetim altında tutulması . Taylorist işletmelerde yönetsel yapı dikey olduğu için karar alma mekanizması üst yönetimden aşağı doğru gerçekleşir.

küresel üretim, stantart ürünlerin düşükmaliyetli olarak büyük miktarlarda üretildiği bir sistemdir. Kitlesel üretim bant sistemine dayalı olduğu için seri olarak üretilir.

TAYLORİST YÖNETİM ÖZELLİKLERİ
1- İşçi ve işveren sendikaları bu dönemde gelişmeye başladı
2- endrüstri ilişkileri formel ve toplu sözleşmeli içşi işveren ilişkileri şeklindedir
3- sendikalar bu dönemde gelişmeye başladı
4- işçelerin gözetim ve denetimi vardır.

keynesyen politikalar 1929 dünya ekonomik bunalımdan çıkılması için Keynesyen tarafından geliştirilen para ve maliye politikalarına verilen genel addır. Bu politikalar üretim tüketim ve gelir arasında bir denge ve istikrarırın sağlanması içni devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğine dayalıdır.
İŞLEVSEL ESNEKLİK : vasıflı işgücünün farklı işlerde çok amaçlı olarak kullanımıdır.

POST FORDİST DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ:
1- taleplerde farklılaşma ortaya çıktı 2- seri ve kitlese üretim yaygınlaştı 3- yürüyen bant sistemi yerine bilgisayar sistemi geldi 4- işçi işveren arasında işbirliği arttı 5- yatay katılımcı paylaşımcı yönetim anlayışı var 6- esnek yönetim 7- ekip çalışması 8- formel eğitim 9- kalite kavramı ön plana çıktı


TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ( TKY)
KALİTE: müşterinin ihtiyaçlarına uygunluktur. Üretilen bir mal veya hizmetin müşterilerin beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme kapasitesidir
KALİTE KAVRAMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ :
1- tasarımda kusursuzluk 2- kullanımda kusursuzluk 3- fiyatta kusursuzluk 4- teslim süresinde kusursuzluk 5- sarış süresinde kusursuzluk

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KAVRAMININ ÖZELLİKLERİ
1- müşteri odaklık 2- üst yonetim liderliği 3- sürekli gelişme 4- tam katılım toplam kalite kavramının geliştirenler, Shewart, Deminğ, Juran, Ishıkawa, Crosb, Durcker, Womach, Jones, Roos

WALTER SHEWART : istatistiksel süreç kontrolü, Walter Shewhart kalite ile ilgili çalışmaların bilimsel esaslara göre yapılması gerektiğini öne sürmüştür. Üretim maliyetlerinin azaltılabileceğini savunur. Süreç kontrolü uygulamasını başlattı. Shewart istatiksil süreç kontrolünün ilk uygulayacısıdır. Kalite kontrol kartları ve görsel grafikleri uygulamaya koymuştur.

EDWARDS DEMİNG: abd li ünlü istatistikçi. Toplam kalitenin babası sayılır. Deming 1950 den itibaren japon sanayinin gelişmesinde etkili oldu. İstatiksel kontrol sürecini geliştirmiştir.

JOSEPH JURAN: yönetim alanında çığır açtı. 1950 de yayımladığı Kalite Kontrol El kitabı vardır. Bu kitap yöneticiler ve mühendisler iiçin referastır. Kalite planlama, kalite konrol ve kalite geliştirmeden bahseder.

YÖNETİM GURUSU: belli bir alanda önemli ve öncü çalışmaları olan, belli bir yöntemi geliştiren ve uygulayan , alanında uzman ve lider olan eğitici ve öğretici olan kişilere denir

KAORU ISHİKAWA: kalite ile ilgili sorunların çözümü ancak kalite geliştirme araçlarıyla mümkündür. Ishikawanın PARETO DİYAGRAMI kavramı önemlidir.
Pareto Diyagramı : az sayıda ancak işletmeye maliyeti çok yüksek olan problemlerin sayıca çok ancak işletmeye maliyeti görece az olan problemlerden ayrıştırılması ve çözümlenmesi sürecidir. Ishikawa kalite çemberlerinden bahseder.

PHİLİP CROSBY : sıfır hatadan bahseder.

ARMOND FEİGENBAUM: toplam kalite kontrol kavramından bahseder. Kalitenin önceden kontrol edilmesi gerektiğini söyler. Kaletenin herkesin katılımıyla olacağını söyler. Kalite kontrolün 4 aşamadan geçtiğini söyler 1- yeni tasarım kontrolü 2- dışarıdan gelen malların kontrolü 3- üretim kontrolü 4- özel süreç çalışmaları

PETER FERDİNAND DRUCKER: gelecek için yönetim kavramından bahseder. Gelecein toplumun bilgi üzerine kurulu olacağını ve klasik ekonomi teorisinde öne sürülen sermaye iş gücü ve toprak gibi unsurların bilgiye bağımlı hale geleceğini öne sürer. Drucker bilginin ön planda olacağı geleceğin toplumunda kapitalist ötesi toplum adını verirl.

JAMES P. WOMACK, DANİEL JONES, DANİEL ROOS ; Womack ve arkadaşlarının 1990 yılında piyasaya çıkan kitabı dünyayı değiştiren makine dir, yönetim alanında çığır açtı. Womack ve arkadaşları toyotanın başarısının arkasında yalın üretim sistemini belirlemişlerdir. Bu yalın üretim modeline toyota üretim sistemi denilir.

YENİ YÖNETİM METOTLARI VE TEKNİKLERİ
yeni yönetim metotlarının en yaygın kullanıldığı ülke japonyadır.

KALİTE ÇEMBERLERİ :kalite çemberleri Edwards deming tarafından geliştirilmiştir.
kenan35
 
Mesajlar: 34
Kayıt: Sal Kas 24, 2009 11:05 am


Dön Endüstri Sosyolojisi ( 6.Dönem)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir