YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ARA SINAV 50 SORU

Yeni Toplumsal Hareketler (5.dönem)

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ARA SINAV 50 SORU

Okunmamış mesajgönderen unvrstyy » Prş Kas 24, 2011 9:22 pm

YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

ÜNİTE 1


1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme süreci¬nin özelliği değildir?
a. Toplumsal değişme kaçınılmazdır.
b. Toplumsal değişme genelde planlanmadan or¬taya çıkar.
c. Toplumsal değişme tartışmalı bir süreçtir.
d. Toplumun kurumlan değişen değerleri taşır.
e. Yasaların değişmesi insan psikolojisini değiştirir.

2. Aşağıdakilerden hangi kuramcı toplumsal değişme¬yi insan zihninin olgunlaşmasına bağlamıştır?
a. Karl Marx
b. Max Weber
c. Herbert Spencer
d. Auguste Comte
e. Talcott Parsons

3. Durkheim’a göre toplumsal değişmeyi etkileyen en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kapitalizm sayesinde özgürleşen iş gücü
b. Toplumsal iş bölümü
c. Düşüncelerin kültürel birikim sağlaması
d. Bireylerin toplumsal eylemleri
e. Kolektif bilincin gelişmesi

4. Toplumsal değişmeyi açıklamak için kullanılan sistem modeline göre “sosyal süreç” kavramı neye işaret etmektedir?
a. Bir toplumda üretim araçlarının gelişmesine
b. Bir toplumda süreç içinde ortak mülkiyetten özel mülkiyet sahipliğine geçişe
c. Bir toplumdaki sosyal aktörlerin örgütlenmeleri sürecine
d. Bir toplumda makro, orta ve mikro düzeylerde ortaya çıkan değişimlere
e. Bir toplumdaki insan sayısının çoğalmasına

5. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun bir özel¬liği değildir?
a. Modern toplumun siyasal örgütlenme biçimi ulus devlettir.
b. Bireyler günlük yaşamlarını aynı zaman ve me¬kânda geçirirler.
c. îş gücünün özgürleşmesi önemli bir ölçüttür.
d. Hesaplanabilirlik ve standardizasyon söz konu¬sudur.
e. Bireyleri kontrol altında tutan denetim sistemleri vardır.

6. Aşağıda küreselleşmeye ilişkin verilen önermelerden hangisi yanlıştır?
a. İnternet sayesinde bilgi akışı hızlanmıştır.
b. Siyasi planda ülkeler arasında ilişkiler gelişmiştir.
c. Gerek toplumlar, gerekse toplumlardaki sosyal gruplar arasında eşitlik artmıştır.
d. Dünya piyasası bir para piyasasına dönüşmüştür.
e. Bir bütün olarak dünya bilinci yoğunlaşmıştır.

7. Weber’e göre Batı uygarlığı ötekileştirdiği diğer uy-garlıklardan üstündür. Neden?
a. Batı uygarlığında hiç çocuk emeği kullanılma¬mıştır.
b. Batı uygarlığında toprak sahiplerinin iktidarına son verilmiştir.
c. Batı uygarlığında endüstri devrimi gerçekleşmiştir.
d. Batı uygarlığında akılcılık (rasyonalite) gelişmiştir.
e. Batı uygarlığında sosyal hareketlilik mümkündür.

8. Dünya kapitalist sistemi kuramının temel önermesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Her yeni kurulan devlet küresel siyasette yer al¬mak zorundadır.
b. Sistemin merkezindeki ülkelerin gelişmiş olma¬sı çevredeki ülkelerin sömürülmeleri yüzün- dendir.
c. Çevredeki ülkelerin kültürel miraslarını koruya-bilmeleri sistemin dengede kalması için önemli¬dir.
d. Küresel popüler kültür ulusaşırı göç sayesinde merkezden, çevre ülkelere yayılmaktadır.
e. İnsan hakları kavramı küresel düzeyde yaygın- laşamamıştır.

9. Neoliberal ideoloji küreselleşme ile eş anlamlı ol¬masa da küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Aşağı¬daki ifadelerden hangisi bu önermenin doğru nedeni değildir?
a. Sermayenin avantajlı bulduğu ülkelere akışını teşvik etmiştir.
b. Azgelişmiş ülkelerde kamu yatırımlarını özen-dirmektedir.
c. Çok uluslu şirketlerin ulus devletler gözetimin¬de palazlanmasını sağlamıştır.
d. Sosyal hakların kısıtlanmasını önererek ucuz iş gücü kullanımını desteklemiştir.
e. işçi haklarını koruyan sendikal örgütlenmeleri yasaklamıştır.

10. Sassen’in önerdiği “dünya kentleri” kavramı küre¬selleşme açısından hangi durumu ifade etmemekte¬dir?
a. Bu kentlerdeki ticari faaliyetler düzensiz göçü etkilemektedir.
b. Bu kentlerde küresel ekonomiyi kontrol eden kişiler siyasi kontrolden uzaklaşmıştır.
c. Dünya kentleri yatırım açısından çekim merkezi haline gelmiştir.
d. Dünya kentlerinde gelir dağılımı giderek eşit- lenmektedir.
e. Dünya kentlerinin işlevleri dünyadaki yerlerine bağlı olarak dönüştürülmektedir.


ÜNİTE 2
1. Toplumsal hareketlerin temelinde yatan davranış tü-rü hangisidir?
a. Kolektif davranış
b. Panik Davranışı
c. Reform Hareketi
d. Kalabalık hareketleri
e. Barış hareketi

2. Hangisi kolektif davranış için söylenemez?
a. Hazırlıksız ve planlanmayan davranışlardır.
b. Grup etkinliğidir.
c. Egemen kültürün norm ve değerlerini zorlayıcı
niteliktedir.
d. Kurallara bağlı değildir.
e. Kurumsallaşmış davranıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranış türlerin¬den değildir?
a. Kalabalık
b. Çeteler
c. Ayaklanmalar
d. Devrimci Hareketler
e. Çılgınlık

4. Aşağıdakilerden hangisi modern anlamda toplumsal hareketlere örnek olarak verilebilir?
a. Çevreci ya da yeşil hareket
b. Çin hanedanlıklarını yıkan köylü isyanları
c. Kürtaj karşıtı ya da savunucusu hareketler
d. Hayvan hakları hareketleri
e. Barış hareketleri

5. Hangisi toplumsal hareketin tanımlarında görülen ortak noktalardan değildir?
a. Şiddeti benimsemiş oluşu
b. Kolektif, birlikte davranış oluşu
c. Değişim yönelimli hedeflerin bulunması
d. Kurumsal kolektif davranışın varlığı
e. Belli bir düzeyde örgütlenmenin bulunması

6. Hangisi toplumsal hareket türlerinden değildir?
a. Devrimci hareketler
b. Kalabalık hareketleri
c. Reformcu hareketler
d. Kurtarıcı hareketler
e. Alternatif hareketler

7. Aşağıdaki şıklardan hangisinde toplumsal hareketin üç aşaması doğru verilmiştir?
a. Başlangıç-Hazırlık-Toplanma/Birleşme-Kurum- sallaşma
b. Problemin ortaya çıkması-Kurumsallaşma-Çö- zülme
c. Hazırlık-Toplanma/Birleşme-Değerlendirme
d. Liderlerin ortaya çıkması-Örgütlenme-Kurum- sallaşma
e. Hazırlık-Kurumsallaşma-Toplanma/Birleşme

8. Kötü hava koşullarına karşı koymak, yaşlı ve engel-lilerin gönüllü katılımı, baskıya direnç, gösterişli feda-kârlık, bağış ve yardım davranışları MBSB hareketlerin¬den hangisini ifade etmektedir?
a. Makul olma
b. Birlik
c. Sayı
d. Bağlılık
e. Örgütlenme

9. Bir toplumsal hareketin katılımcılarının, hareketin başarısı için gerekli olan, belirli düzeyde siyasal ve eko-nomik kaynaklara sahip olmaları gerektiğini savunan kuram hangisidir?
a. Kolektif Davranış
b. Yeni Toplumsal Hareketler
c. Kaynak Hareketliliği
d. Göreli Yoksunluk
e. Rasyonel tercih

10. Arzular, fırsatlar,sınırlılıklar ve rasyonalite bağla-mında toplumsal hareketlerin oluşumunu açıklayan ku-ram hangisidir?
a. Rasyonel Tercih
b. Kolektif Davranış
c. Yeni Toplumsal Hareketler
d. Kaynak Hareketliliği
e. Göreli Yoksunluk

ÜNİTE 3

1. Aşağıdakilerden hangisi eski toplumsal hareketler-dendir?
a. işçi hareketi
b. Yeşil hareketi
c. Yeni barış hareketi
d. New Age hareketi
e. Nükleer karşıtı hareket

2. 1960’larda toplumsal hareketlerde yaşanan dönü¬şümle ilgili olarak hangisi söylenemez?
a. Endüstri sonrası topluma uygun hareketler orta¬ya çıkmıştır.
b. Sınıf analizine dayalı Marksist yaklaşım toplum-sal hareketi açıklamada yetersiz kalmıştır.
c. Sınıf çatışmasını esas alan işçi hareketleri çoğaldı.
d. Kimliği öne çıkaran hareketler görülmüştür.
e. Toplumsal hareketler nitel ve nicel olarak hızla artmış ve çeşitlenmiştir.

3. 1960’larda toplumsal hareketleri kökten değiştiren süreci başlatan ve dönemin sembolü olan öğrenci hare-ketleri nerede ortaya çıkmıştır?
a. Çin
b. ABD
c. Almanya
d. İngiltere
e. Fransa

4. Hangisi yeni toplumsal hareketleri tanımlamak üze¬re kullanılan kavramlardan değildir?
a. Yeni politikalar
b. Kolektif eylem
c. Yeni popülizm
d. Neo-romantizm
e. Antipolitik

5. Hangisi yeni toplumsal hareketlere yön veren yeni paradigmanın özelliklerinden değildir?
a. Geleneksel sağ sol bölünmesinin reddi
b. Enformel, devamsız, ortama bağlı ve eşitlikçi ey-lem biçimleri
c. Yeni orta sınıfın gelişimi ve küçük burjuvazi
d. Çatışma alanının ekonomik alandan kültürel ala-na kayması
e. Ekonomik büyüme

6. Yeni toplumsal hareketler tanımlamasını ilk olarak kullanan kimdir?
a. Alberto Melucci
b. Manuel Castells
c. Alaine Touraine
d. Claus Offe
e. Charles Tilly

7. Hangisi yeni toplumsal hareketler yaklaşımına yö-neltilen eleştirilerden değildir?
a. Kimi eski hareketlerin de özerklik ve kimlik ta-leplerini vurgulaması
b. Yeni ve eski toplumsal hareketler ayrımının ön-yargılara dayanması
c. Hareketlerdeki çeşitliliğe karşın tanımlamaların tekçi olması
d. Endüstriyel toplum değerlerinden kaynaklanması
e. Başlangıçtaki kapsamının genişletilmesi ve çok farklı hareketleri kapsaması

8. Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin özelliklerinden değildir?
a. Ekonomik çıkarlara dayalılık
b. Ortak ideolojiye bağlılık
c. Performans, uygulama bakımından ademi mer-keziyetçilik,
d. Katılımcılık
e. Yenilikçi ve teatral olmaları

9. Yeni toplumsal hareketlerin aktörleri bakımından hangisi söylenemez?
a. Yüksek düzeyde kültürel farkındalık sahibidirler.
b. Sınıf bilincine sahiptirler.
c. Kültürel yönelimlidirler.
d. Bütün biçimleriyle otoriteye karşı dururlar.
e. Kendilerini içinde bulundukları hareketlerin ko-nusundan yola çıkarak kodlamaktadırlar

10. Touraine’in yaklaşımı açısından hangisi söylene¬mez?
a. Toplumsal hareketler post-endüstriyel toplum modeli üzerine yapılandırılır
b. Toplumsal hareket bir toplumsal duruma tepki değildir
c. Toplumsal hareket kurulu düzene meydan oku-yan bireyin davranışıdır
d. Toplumsal hareket politik sistemde konumlana-bilmek için bir araya gelmiş bireylerin rasyonel davranışlarıdır.
e. Toplumsal hareketler kimlik yönelimlidir.


ÜNİTE 4

1. Hangisi toplumsal hareketlerde kimlik olgusunun merkezi bir rol oynamasına yol açan etkenlerden de¬ğildir?
a. Çoklu kimliklerin yaygınlaşması
b. Post-modern toplumda kimliklerin dönüşüme uğraması
c. Küreselleşme
d. Farklı kimliklerin toplumda kabul görme talep-lerinin ortaya çıkması
e. Endüstri devrimi

2. Kimlik konusundaki ilk kuramı geliştiren ve kimliği, sosyal bilimlere sokan sosyal psikolog kimdir?
a. Erikson
b. Mead
c. Berger
d. Piaget
e. Touraine

3. Kimliğe ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söy-lenemez?
a. Kimlik karmaşık bir yapıdır.
b. Kimlik bireysel süreçlerle oluşur.
c. Kimlik dinamik bir süreçtir.
d. Kimlik toplumsal bir olgudur.
e. Kimlik geniş anlamda bireyin bütün özellikleri¬ni kapsar.

4. Yeni toplumsal hareketler ve kimlik bağlamında han¬gisi söylenemez?
a. Yeni toplumsal hareketler eski hareketlerde de var olan kimlikleri yansıtır.
b. Yeni toplumsal hareketler kimliklerin dönüşü¬me uğraması sonucunda ortaya çıkmıştır.
c. Yeni toplumsal hareketler ile kimlik arasında et-kileşim söz konusudur.
d. Yeni toplumsal hareketlerin oluşumunun temeli kimlik arayışıdır.
e. Yeni toplumsal hareketler farklı kimliklerin ka¬musal tanınma taleplerini yansıtır.

5. Toplumsal hareketleri kimlik yönelimli paradigma temelinde açıklayan yaklaşım hangisidir?
a. Katma Değer
b. Göreli Yoksunluk
c. Rasyonel Tercih
d. Kaynak Hareketliliği
e. Yeni Toplumsal Hareketler

6. 1960’ların sonunda kimlik ile toplumsal hareket ara-sındaki ilişkiye dikkat çeken ve kolektif kimlik arayışı¬nın modern toplumun fakirleştirdiği etkileşime karşılık olarak ortaya çıktığını savunan otorite kimdir?
a. Bloom
b. Turner
c. Klapp
d. Erikson
e. Calhoun

7. Hangisi kimliğe dayalı toplumsal hareketlere örnek olarak verilemez?
a. 19.yy. işçi hareketleri
b. Feminist hareketler
c. Etnik azınlık hareketleri
d. Eşcinsel hareketleri
e. Çevreci hareketler

8. Kolektif kimlik bakımından hangisi söylenemez?
a. Kolektif kimlik, üyelik, sınırlar ve grup için ey¬lemlere ilişkin olarak üzerinde anlaşılmış bir ya¬pıdır.
b. Kolektif kimlik, sınıf, din, cinsel tercih gibi ko¬nulara ilişkin olarak bir grubun ortak algıları ifa¬de eder.
c. Kolektif kimlik, bir gerçekliğin toplumsal inşasıdır.
d. Kolektif kimlik, örgüt ve harekete atfedilmiş kim¬liğin gerçekliğinin nesnelleştirilmesidir.
e. Kolektif kimlik, bütün olarak kişisel özelliklerle ilişkilidir, biyolojik kalıtım ve toplumsal yaşamın etkileşimiyle inşa edilir.

9. Toplumsal hareketlerde kimliğin boyutları nelerdir?
a. Bireysel kimlik, toplumsal kimlik, kamusal kimlik.
b. Güçlendirme açısından kimlik, strateji olarak kimlik, hedef olarak kimlik.
c. Kolektif kimlik, kamusal kimlik, hedef kimlik.
d. Ulusal, siyasal, etnik kimlik.
e. Melez kimlik, azınlık kimliği, hareket kimliği.

10. Toplumsal hareket ile kimlik ilişkisinin boyutların-dan olan ve bireylerle kolektif kimliklerin bağlantılan- dıkları, bireyin kendilik algısı ve çıkarlarıyla uyumlu hale geldiği süreçleri ifade eden boyut hangisidir?
a. Kimlik krizi
b. Kimlik çakışması
c. Kolektif kimlik
d. Kimlik inşası
e. Bireysel kimlik

ÜNİTE 5

1. Erkekler tarafından belirlenen toplumsal organizas¬yon biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Oligarşik sistem
b. Anaerkil (matriyarkal) sistem
c. Ataerkil (patriyarkal) sistem
d. Eşitlikçi sistem
e. Anarşizm

2. Aşağıdaki feminist yaklaşımlardan hangisi toplumsal cinsiyetin kültürel bir terim olarak ortadan tamamen kaldırılmasına yöneliktir?
a. Sosyalist feminizm
b. Muhafazakar feminizm
c. Liberal feminizm
d. Radikal feminizm
e. Birinci dalga feminizm

3. Türkiye’de ilk dalga kadın hareketi ne zaman başlamıştır?
a. 1800’lerin ortası
b. 1700’lerin ortası
c. 1920’ler
d. 1960’lar
e. 1980’ler

4. Radikal feministlere göre kadına nasıl bir tavır alın-
malıdır?
a. Kadın olmak kutlanmalı
b. Kadınlardan korkulmalı
c. Kadınlardan nefret edilmeli
d. Kadınlar gizli kalmalı
e. Kadınlar ezilmeli

5. “Kadın doğulmaz, olunur,” sözü kime aittir?
a. Mary Wollstanecraft
b. Simone de Beauvoir
c. Margaret Mead
d. Şirin Tekeli
e. Yıldız Ecevit

6. Aşağıdakilerden hangisi 1990’larda yayınlanmaya başlanan bir dergidir?
a. Kaktüs
b. Somut
c. Feminist Dergi
d. Pazartesi
e. Hanımlara Mahsus Gazete

7. I. Dalga ve II. Dalga kadın hareketleri kıyaslanırsa aralarındaki en büyük benzerlik hangisi olarak adlandı-rılabilir?
a. Her iki hareket de küçük gruplarca organize edilmiştir.
b. Her iki hareket de belirgin bir lider çıkarama¬mıştır.
c. Her iki hareket de devlet tarafından desteklen-miştir.
d. Her iki hareket de eğitimli, kentli ve orta sınıf kadınlardan gelmiştir.
e. Her iki hareket de merkezi bir yapıdan yoksun-dur.

8. Aşağıdakilerden hangisi erkeklik çalışmaları olarak adlandırılan alanın çalışma konuları arasında sayıla-maz?
a. Prostat kanserine bağlı ödemelerin sağlık sigor-taları bağlamında ele alınması
b. Erkek çocukları büyütürken onlara oyuncak ye¬rine silah, kamyon, ya da “action man” gibi fi¬gürlerin verilmesinin gelişimleri üzerine etkisi
c. Spor salonlarında kas geliştirmeye gelen erkek-lerinin bedenlerini nasıl değiştirmek istedikleri
d. İlkel toplumlarda erkekleri savaşmaya teşvik eden nedenlerin araştırılması
e. Erkeklerin hastalık ve sağlık kavramlarına ver-dikleri sosyo-psikolojik tepkilerin belirlenmesi

9. Yoksulluğun kadınlaşması kavramı ilk olarak kimin tarafından kullanılmıştır?
a. Bora
b. Kalaycıoğlu ve Rittersberger-Tılıç
c. Kümbetoğlu
d. Ecevit
e. Pierce

10. Dünya genelinde kadınlar, erkeklerin kazandığı her 1 Dolar’a karşılık olarak 73 cent kazanmaktadır. Bu du-rum toplumda refah ve güç alanlarındaki eşit olmayan dağılımı göstermektedir. Cinsiyetler arasındaki eşitsizliğe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yoksulluğun kadınlaşması
b. Toplumsal cinsiyetin tabakalaşması
c. Birincil cinsel özellikler
d. İkincil cinsel özellikler
e. Toplumsal çürümeÜNİTE 1 CEVAP ANAHTARI


1. e Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Değişme Süreci¬nin Özellikleri” konusunu gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Değişme Ku¬ramları” konusunu gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Değişme Ku¬ramları” konusunu gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Değişme Ku¬ramları” konusunu gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Modernite ve Modernleş¬me” konusunu gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme Olgusunun Özellikleri” konusunu gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Değişme Ku¬ramları” konusunu gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme Kuramları” konusunu gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme Kuramları” konusunu gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme Kuramları”konusunu gözden geçiriniz.

ÜNİTE 2 CEVAP ANAHTARI

1. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareket ve Kolektif Davranış” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareket ve Kolektif Davranış” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareket ve Kolektif Davranış” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareketlerin Tarihsel Gelişimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareketin Kavramsallaştırılması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareket Biçimleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareketin Nitelikleri ve Aşamaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareketin Nitelikleri ve Aşamaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareket Kuramları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareket Kuramları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz

ÜNİTE 3 CEVAP ANAHTARI


1. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareketlerde Yaşanan Dönüşüm” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareketlerde Yaşanan Dönüşüm” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareketlerde Yaşanan Dönüşüm” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler Anlayışının Gelişimi” bölümünü yeniden göz¬den geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler Anlayışının Gelişimi” bölümünü yeniden göz¬den geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler Anlayışının Gelişimi” bölümünü yeniden göz¬den geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler Yaklaşımına Yönelik Eleştiriler” yeniden göz¬den geçiriniz.
8. a Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler Anlayışının Gelişimi” bölümünü yeniden göz¬den geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketlere İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar” bölümünü ye-niden gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketlere İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar” bölümünü ye-niden gözden geçiriniz.

ÜNİTE 4 CEVAP ANAHTARI


1, d Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
2, a Yanıtınız yanlış ise “Kimlik Kavramı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
3, b Yanıtınız yanlış ise “Kimlik Kavramı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
4, a Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
5, e Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
6, c Yanıtınız yanlış ise “Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
7, a Yanıtınız yanlış ise “Kimliğe Dayalı Toplumsal Hareketler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
8, e Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Hareket Bağlamın-da Kimlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
9, b Yamtımz yanlış ise “Toplumsal Hareket Bağlamın-da Kimlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,
10, d Yanıtmız yanlış ise “Toplumsal Hareket Bağlamın-da Kimlik” bölümünü yeniden gözden geçiriniz,

ÜNİTE 5 CEVAP ANAHTARI

1. c Yanıtınız yanlış ise “Feminizmin Batıdaki Tarihçesi” bölümünü gözden geçiriniz.
2. d Yanıtınız yanlış ise “Feminizm İçinde Feminizmler” bölümünü gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de Kadın Hareketi” bölümünü gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Feminizm İçinde Feminizmler” bölümünü gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Fransız Feminizmi” bölümünü gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “1980 Sonrası (II. Dalga) Kadın Hareketi” bölümünü gözden geçiriniz.
7. c Yanıtınız yanlış ise “Kadın Hareketlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi” bölümünü gözden geçiriniz.
8. a Yanıtınız yanlış ise “Erkeklik Çalışmaları” bölümünü gözden geçiriniz.
9. d Yanıtınız yanlış ise “Yoksulluk” bölümünü gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “Yoksulluk” bölümünü gözden geçiriniz.
Kullanıcı avatarı
unvrstyy
 
Mesajlar: 45
Kayıt: Cmt Kas 05, 2011 7:31 pm
Konum: unvrstyy@hotmail.com
okulunuz: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
bölümünüz: SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
sınıf: 3.sınıf
nesin sen: Bitirici

Re: YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ARA SINAV 50 SORU

Okunmamış mesajgönderen exe » Cum Kas 25, 2011 10:09 am

ellerine sağlık.
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin


Dön Yeni Toplumsal Hareketler (5.dönem)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir