Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav WORD

Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav WORD

Okunmamış mesajgönderen exe » Cum Eki 29, 2010 2:26 pm

.................................................................................................................................................................
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2009-2010 Ara Sınav WORD

1. Bilginin kaynağını, doğruluğunu ve sınırlılıklarını öznel ve nesnel boyutlarıyla tutarlı bir şekilde sorgulayan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Gündelik bilgi
Sanat bilgisi
Dinsel bilgi
Bilimsel bilgi
Felsefi bilgi

2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir?
A) Araştırmanın yönteminin seçilmesi
B) Araştırma bulgularının yorumlanması
C) Araştırma probleminin belirlenmesi
D) Araştırma tekniklerinin paylaşılması
E) Araştırmanın evreninin belirlenmesi

3. Araştırma probleminin kapsamına giren olgu ve olayların tümüne ne ad verilir?
A. Hipotez
B. Örneklem
C. Evren
D) Yöntem
E) Varsayım

4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Aydınlanma düşünürü J.J. Rousseau tarafından geliştirilmiştir?
A) Toplumsal hafıza
B) Toplumsal yasalar
C) Toplumsal ilerleme
D) Toplumsal bilinç
E) Toplumsal sözleşme

5. 18. yüzyılda, Aydınlanma düşüncesinin temel ilkelerini içeren metinlerden oluşan yayın aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derleme
B) Ansiklopedi
C) Sözlük
D) Koleksiyon
E) Dergi

6. Aydınlanma düşüncesinin, bireyin bütün bilgi ve eylemin başlangıç noktası olduğunu kabul eden ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireycilik
B) Özgürlük
C) Evrensellik
D) Akılcılık
E) İlerlemecilik

7. Sadece sınanabilir bilginin bilimsel bilgi olduğunu kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epistemoloji
B) Ontoloji
C) Empirizm
D) Naturalizm
E) Sekülarizm

8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin " özelliklerinden biri değildir?
A) Eleştireldir
B) Mantıksaldır.
C) Güvenilirdir
D) Olgusaldır.
E) Özneldir

9. Bilimsel bir araştırmada bilgiye ulaşmak için izlenmesi gereken yola ne ad verilir?
A) Teori
B) Yöntem
C) Analiz
D) Varsayım
E) Önerme

10. Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunan yargılara ne ad verilir?
A) Analiz
B) Teori
C) Varsayım
D) Önerme
E) Yöntem

11. Avrupa'da aristokrasi ve kilisenin otoritesi ile yönetilen toplum düzeninin yıkılmasını amaçlayan siyasal devrim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fransız Devrimi
B. Bilimsel Devrim
C. Kültürel Devrim
D. ingiliz Devrimi
E. Endüstri Devrimi

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi varlık felsefesinin varlığa yönelik yaklaşımlarından biri değildir?
A) Varlık felsefesi, varlığı olgusal olarak irdeler
B) Varlık felsefesi, varlığın özsel ve biçimsel niteliğini ele alır.
C) Varlık felsefesi, varlığın yapısını ve özelliğini ele alır.
D) Varlık felsefesi, varlığı maddesel ve zihinsel boyutlarıyla inceler
E) Varlık felsefesi, varlığı fizik ötesi temelinde ele alır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'nin neden olduğu değişimlerden biri değildir?
A) Tarımsal üretimde işgücüne ihtiyaç artmıştır.
B) Üretim güçlerinin değişimi gerçekleşmiştir.
C) Buhar ve elektrik gibi güç kaynakları kullanılmaya başlanmıştır.
D) Seri üretime dayalı fabrika sistemine geçilmiştir.
E) Üretimin örgütlenmesinde yeni yöntemler geliştirilmiştir.

14. Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin ortak bir mantıksal temele dayandıklarını, bu nedenle de aynı yöntemleri kullanmaları gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir'
A. Saint Simon
B.Wİlhem Diltey
C. Auguste Comte
D. Max VVeber
E. Karl Marx

15. Aşağıdaki teorilerden hangisi, tarihte ve toplumda kültürel faktörlerin rolünün önemini vurgular ve diyalektik yöntemi benimser?
A. Pozitivist teori
B. Epistemolojik anarşizm teorisi
C. Tarihselci teori
D. Eleştirel teori
E. Kademeli toplum mühendisliği

16. Durkheim'a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal olguların özelliklerinden biri değildir?
A. Kendilerine özgü nitelikte olmaları
B. Dışsal nitelikte olmaları
C. Bireysel nitelikte olmaları
D. Baskıcı nitelikte olmaları
E. Kolektif nitelikte olmaları

17. Hermeneutik (hermeneutics) olarak adlandırılan teori ve yöntemle bağlantılı olarak gelişen bilimsel yaklaşımın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Postmodern yaklaşım
B) Yorumlayıcı yaklaşım
C) Feminist yaklaşım
D) Pozitivist yaklaşım
E) Eleştirel yaklaşım

18. Aşağıdakilerden hangisi VVeber'in "ideal tip" kavramına ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) Doğa bilimlerinde kullanılan "yasa" kavramı ve benzeri yöntemsel araçlar yerine sosyolojide ve genel olarak sosyal bilimlerde "ideal tip" kavramı kullanılmalıdır.
B) İdeal tip araştırmacının gerçeklik hakkında sahip olduğu kanıtlara ve gözlemlere dayanarak geliştirdiği yöntemsel bir araçtır.
C) Tarihsel ideal tipler, toplumsal ideal tipler ve eylem tipleri olmak üzere üç tür ideal tip vardır.
D) İdeal tipler doğa bilimcilerin zaman-üstü bir gerçeklik tasarımı altında kurdukları yasa benzeri kavramlar gibi genel-geçer ve evrensel kavramlar olmalıdır
E) İdeal tip yalnızca sosyolojide değil tüm sosyal bilimlerde kullanılan temel bilimsel kavram olmalıdır.

19. Marx'ın yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Marx bir toplumun oluşumunu belirleyen üretim biçimini alt yapı (siyasal, ideolojik, kültürel ve benzeri pratikler ve kurumlar) ile üst yapı (ekonomik yapı) şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutar.
B) Marx toplum çözümlemesinde özellikle alt yapı üzerinde yoğunlaşır.
C) Marx alt yapıyı da üretim güçleri ve üretim ilişkileri şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutar.
D) Marx'a göre toplumsal gerçeklik hakkında çarpıtılmış bilgi anlamına gelen ideolojik bilgi ile bilimsel bilgi ayrımı görünen ile asıl gerçeklik ayrımına karşılık gelir
E) Marx'ın yöntem anlayışına göre kapitalizm tarihsel gelişme sürecinde ortaya çıkan son çelişkili üretim biçimini oluşturur.

20. Popper'la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Teorilerin gözlem yoluyla geliştirilmediğini,gözlemden önce geldiğini savunur.
B. Bir teorinin ancak hangi koşullarda yanlışlaşacağı belirtilebiliyorsa bilimsel olabileceğini savunur.
C. Bilginin birikimsel olduğu görüşüne katılır.
D. Eleştirel Akılcılık olarak bilinen modeli geliştirmiştir.
E. Pozitivizmin zayıflıklarının pozitivizm içinde aşılamayacağını savunur

21. Aşağıdakilerden hangisi Feminist yöntemin özelliklerinden biri değildir?
A. Araştırma konusu, yöntem ve örneklem seçiminin politik eylemler olarak kabul edilmesi
B. Bilimsel araştırmaların düzenli, tutarlı ve değerden bağımsız olmasını gerektirmesi
C. Araştırmacının kendi kişisel duygu ve deneyimlerini araştırma sürecine dahil etmesi
D. Araştırmacı ve araştırılan arasında empatik ve duyarlı bir ilişki kurulması
E. Bilimsel araştırmaların eylem yönelimli olması

22. "Belirli bir bilimsel disiplinde paylaşılan teorik kabullerden, ortak görüşlerden, dünyayı anlayış biçiminden ve bilimsel kurallardan oluşan ve araştırmaları uzlaşma içinde sürdürmeyi ve değerlendirmeyi sağlayan yol gösterici bir kaynak" olarak, tanımlanan kavram ve bu kavramı ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A) Paradigma- Kuhn
B) Epistemolojik anarşizm- Feyerabend
C) Bilimsel devrim- Kuhn
D) Anomali- Feyerabend
E) Anomali- Popper

23. Habermas'a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yaşam dünyası bürokrasinin ve Rasyonelliğin hakim olduğu dünyadır.
B) Rasyonellik, dilden bağımsız, öznelerin düşünsel olarak sahip oldukları bir kapasitedir.
C) Modern toplumlarda sistem dünyası, yaşam dünyasının tahakkümü altına girme tehdidiyle karşı karşıyadır.
D) Sistem dünyasında araçsal eylem, yaşam dünyasında iletişimsel eylem hakimdir
E) Sosyal bilim, düşey analizle dili kullananlar hakkındaki bilgiyi yeniden inşa etmelidir

24. Beş duyu çalışmaya başlar başlamaz etraftaki gerçekliğin deneyimlenmeye başlandığını, ancak kelimelerin anlamlarını öğrenene kadar bu deneyimlerin ne demek olduğunun bilinemeyeceğini ileri sürerek dilin önemini vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A. iletişimsel Eylem
B. Postyapısalcılık
C. Postmodernizm
D. Geç Modernite
E. Feminizm

25. Araştırma "Gelir düzeyi düştükçe psikolojik rahatsızlıklar artar" hipotezi ile başlamıştır. Hipotez sınanmış, gelir düzeyi ile psikolojik hastalık teşhislerinin sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş, gelir düzeyi azaldıkça psikolojik rahatsızlık yaşama sıklığının arttığı gözlenmiştir"
Yukarıdaki araştırma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Araştırma bulgularını genelleme amacı taşıyan bir yöntemle yürütülmektedir.
B) Araştırmacı gelir düzeyi düşük olan insanların hangi nedenlerle psikolojik rahatsızlık sahibi olduğunu anlamaya çalışmaktadır.
C) Kullanılan veri toplama araçları araştırmanın veri toplama aşamasında değiştirilebilir.
D) Nitel yöntem kullanılmaktadır.
E) Araştırmacının görüştüğü kişilerle empati kurması gerekir.

26. Aşağıdakilerden hangisi postmodern yöntemin özelliklerinden biri değildir?
A) Geçmiş zamanların ya da farklı mekânların çalışılmasını reddetmesi
B) Nedensellik ilişkilerinin kurulamayacağını savunması
C) Araştırmaların toplumsal dünyadaki gerçeklikleri asla doğru bir şekilde temsil edemeyeceğini savunması
D) içinde bulunulan kaos ve belirsizlik ortamını açıklamak için sosyal teoriyi kullanması
E) Dünyanın ve toplumların ilerlediği düşüncesini reddetmesi

27. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma yönteminin özelliklerinden biridir?
A. Verilerini deney, gözlem, survey gibi yollarla toplar.
B. Sosyal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymaya çalışır.
C. Tümevarım ilkesi hakimdir
D. Araştırmaların güvenirliği ve geçerliği,bulgulardan daha önemlidir.
E. incelediği olgular hakkında geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı amaçlar.

28. "Orhan ve Erhan gözlem yapmak için iki farklı köye gitmişlerdir, ikisi de gözlem çizelgesi kullanmamıştır. Orhan kendini araştırmacı olarak tanıtmış, gözlem sırasında köyde yaşayanlarla konuşması gerektiğinde kendinden pek bahsetmemiş, yemeklerini tek başına ayrı bir, yerde yemiş ve tek kişilik bir çadırda kalmıştır. Erhan ise bir evde misafir olarak kalmış, köyde yaşayanlarla dostluk kurmuş, içlerinden biri haline gelmiştir."
Yukarıdaki gözlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Orhan katılımsız gözlem, Erhan katılımcı gözlem yapmıştır.
B) Orhan denetimli gözlem, Erhan denetimsiz gözlem yapmıştır.
C) İkisi de katılımcı gözlem yapmıştır.
D) Orhan katılımcı gözlem yapmış, Erhan katılımsız gözlem yapmıştır.
E) İkisi de denetimli gözlem yapmıştır.

29. Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemde kullanılan tekniklerden biri değildir?
A) Yapılandırılmış gözlem
B) Deney
C) Anket
D) Yarı deney
E) Yarı yapılandırılmış gözlem

30. Aşağıdakilerden hangisi nitel yönteme getirilen eleştirilerden biridir?
A) İnsan yaşamını sayılara ve soyut formüllere indirgemesi
B) Yapılara odaklanarak bireylerin etkisini görmezden gelmesi
C) Hipotezlerde yer almayan değişkenlerin etkisini dikkate almaması
D) Veri toplama ve veri analizi süreçlerinin çok fazla emek ve zaman gerektirmesi
E) İnsan davranışını, içinde oluştuğu sosyal ve kültürel bağlamdan soyutlaması
.................................................................................................................................................................
CEVAP ANAHTARI

1-E
2-D
3-C
4-E
5-B
6-A
7-C
8-E
9-B
10-C
11-A
12-E
13-A
14-C
15-D
16-C
17-B
18-D
19-A
20-E
21-B
22-A
23-D
24-B
25-A
26-D
27-C
28-A
29-E
30-D
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen almila » Sal Şub 22, 2011 7:31 am

merhaba,
araştırma teknikleri geçmiş yıl sınav sorularının cevap anahtarı nerededir acaba?
teşekkür ederim
özlem
almila
 
Mesajlar: 1
Kayıt: Çrş Oca 19, 2011 7:20 pm

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen exe » Sal Şub 22, 2011 8:37 am

resim güncellenmiştir ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen kara » Çrş Mar 16, 2011 11:30 am

bu soruları word dosyasında siteye koydugunuz için çok teşekkürlerrrrr
kara
 
Mesajlar: 126
Kayıt: Cmt Ağu 14, 2010 11:02 am
okulunuz: Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi
bölümünüz: sosyoloji
sınıf: 2.sınıf

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen yaskoceren » Pzr Mar 27, 2011 11:51 pm

tam cevap anahtarını gorebılmemız mumkun mu acaba?
yaskoceren
 
Mesajlar: 1
Kayıt: Çrş Mar 23, 2011 6:15 pm

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen exe » Pzt Mar 28, 2011 10:56 am

yaskoceren yazdı:tam cevap anahtarını gorebılmemız mumkun mu acaba?


bu ders ilk kez geçen sene gösterilen bir derstir. ve sadece geçen seneki soruları vardır. ve bu sebeple sadece geçen seneki cevap anahtarı mevcuttur ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen kara » Cmt Nis 02, 2011 5:21 pm

natka234 yazdı:
exe yazdı:resim güncellenmiştir ;)


0n kişi cevap anahtarını tam ekle demiş sen faceden takip et diyorsun aklın yarım yarım iş yapıp birde face gel diyorsun gerzek kıt beyinli


ne ayıp. arkadaş bizle ugraşmak zorundamı onunda bizim gibi sınavı var. cevap anahtarlarını e-ögrenmeye girip ders koduyla kolaylıkla bulabilirsin.
ders kodu 1671.
2009-2010 sınav cevap anahtarından ulaşabilirsiniz.
kara
 
Mesajlar: 126
Kayıt: Cmt Ağu 14, 2010 11:02 am
okulunuz: Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi
bölümünüz: sosyoloji
sınıf: 2.sınıf

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen exe » Cmt Nis 02, 2011 5:58 pm

kendisi gruptan atılmıştır.. böyle kişilerden sosyolog olmazki.. boşuna okumasalar ..yazık ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen temizruh » Cmt Nis 02, 2011 6:34 pm

yukarıdaki cevaplar , yine yukarıdaki arasınavının birebir yanıtı mı?
temizruh
 
Mesajlar: 2
Kayıt: Pzt Kas 23, 2009 6:38 pm

Re: Sosyolojide Araştırma YöntemveTeknikleri 2010 Ara Sınav

Okunmamış mesajgönderen exe » Pzr Nis 03, 2011 10:11 am

evet cevapları... resim dosyası tam çıkmamış ama cevap anahtarı linkinden tam görüntüye erişebilirsiniz ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin


Dön Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav Geçmiş Sınav Soruları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir