2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

Okunmamış mesajgönderen exe » Cum Kas 12, 2010 8:39 am

2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

CEVAP ANAHTARLARI SAYFANIN EN ALTINDA JPEG OLARAK MEVCUTTUR.


.............................................................................................................................................................
1999-2000 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV

SOSYAL POLİTİKA

3163 / 1999-2000


1. Sanayi Devrimi'nin doğuş ve gelişim döneminde Avrupa'da geçerli olan ekonomik düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anarşizm
B) Komünizm
C) Sosyalizm
D) Klasik liberalizm
E) Karma ekonomi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim olarak doğup geliştiği dönemde sosyal politikaların tek uygulayıcısı olmuştur?
A) Sigorta temsilcileri
B) Dini kurum ve kuruluşlar
C) Gönüllü kuruluşlar
D) Yerel yönetimler
E) Devlet

3. Sosyal politikaların temel finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal sigorta fonları
B) Gönüllü kuruluşların yardımları
C) Sendikaların mal varlıkları .
D) Devlet bütçeleri
E) Meslek örgütlerinin gelirleri

4. Sosyal Politika'ya doğrudan konu olmayan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gençler
B. Memurlar
C. Tüccarlar
D. Göçmenler
E. Eski hükümlüler

5. Bir ülkede çalışma düzenini oluşturan temel unsurlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. işveren sendikaları-işçi sendikaları
B. Kamu kesimi-özel kesim işverenler
C. işveren-işgören
D. işçi sendikaları-devlet-memur sendikaları
E, işgörenler-devlet-işverenler

6. Sosyal politika işsizlik sorunun en çok hangi yönüyle ilgilenir?
A) İşsizlik türlerinin araştırılması
B) İşsizliğe yol açan nedenlerin sorgulanması
C) İşsizlik oranlarının hesaplanması
D) İşsizlik sigortalarının kurulup işletilmesi
E) İşsizliğin önlenebilmesi amacıyla ekonomik kararların alınması

7. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi, sosyal politikaların ilke ve kurallarının maddi yaptırımlara bağlanması doğrultusunda bir araç niteliği taşımaktadır?
A) Ekonomi
B) Siyaset Bilimi
C) Felsefe
D) Hukuk
E) Endüstri ilişkileri

8. Sendikaların yapıları, kullandıkları araçlar ve siyasal iktidar üzerindeki etkileri hangi bilim dalının konusunu oluşturur?
A) Sosyal Politika
B) Çalışma Psikolojisi
C) Ekonomi
D) Siyaset Bilimi
E) Çalışma Sosyolojisi

9. Sanayi Devrimi'nin hemen ardından sanayide yaygın ve yoğun biçimde kadın ve çocuk işgücünün kullanılmaya başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha ucuz olmaları
B) Sanayi işlerine daha uygun olmaları
C) Çalışma koşullarına daha çabuk adapte olmaları
D) Daha nitelikli olmaları
E) İşe bağımlılıklarının daha yüksek olması

10. Sanayi Devrimini başlatan teknolojik gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buhar, gaz ve elektrik gibi yeni enerji güçlerinin bulunması
B) Gemi yapımcılığında yaşanılan hızlı gelişmeler
C) Matbaanın yaygınlaşması ve yeni baskı tekniklerine geçilmesi
D) Köprülerin, limanların, yolların, demiryollarının, tünellerin yapılması
E) Yalın üretim tekniklerinin uygulamaya konulması

11. Sosyal tarihte insanların, varlıklı ailelerin ev hizmetlerinde önceleri barınma karşılığında sonraları ise düzenlenen ücret tarifelerine göre hizmet görmeye başlamaları ilk olarak hangi dönemde görülmüştür?
A) Sanayi Devrimi'nin yaşan ildiği dönemde
B) Korporasyon döneminde
C) Avcılık döneminde
D) Feodal düzen döneminde
E) Kölelik düzeni döneminde

12. Sanayi Devrimi'nin başlangıç dönemlerinde fabrika sahiplerinin emeğin maliyetini düşürmek için yaptıkları ilk çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık ücretli izin sürelerini uzatmak
B) Kendileri ile birlikte eş ve çocuklarını da çalıştırmak
C) Truck System uygulamasına başvurmak
D) Köle emeğinden yararlanmak
E) Çalışma sürelerini artırmak

13. Uluslararası Çalışma Örgütü, hangi önemli olayın sonrasında kurulmuştur?
A) Fransız Devrimi
B) II. Dünya Savaşı
C) 1929 Ekonomik Bunalımı
D) Sanayi Devrimi
E) I. Dünya Savaşı

14. Yetişkin erkek işgücünün sosyal politikalarla korunmasına yönelik çalışmalar ne zaman başlamıştır?
A) 17. yüzyılın sonlarında
B) 18. yüzyılın sonlarında
C) 19. yüzyılın ortalarında
D) 19. yüzyılın sonlarında
E) 20. yüzyılın başlarında

15. Devletin iş ilişkileri ve çalışma yaşamına katılımcı bir yaklaşımla eğilerek,sosyal nitelikli politikalar izlemesi ilk kez hangi dönemde ve hangi ülkede başlamıştır?
A. 19.yüzyılın sonlarında, ingiltere'de
B. 19. yüzyılın sonlarında, Almanya'da
C. 19.yüzyılın başlarında, Almanya'da
D. 19. yüzyılın başlarında, Fransa'da
E. 19. yüzyılın başlarında, ingiltere'de

16. Almanya'daki sosyal sigorta uygulamaları Mk olarak hangi sigorta kolu ile başlamıştır?
A. Hastalık sigortası
B. Analık sigortası
C. Yaşlılık sigortası
D. Malullük sigortası
E. Ölüm sigortası

17. Türkiye'de ilk sosyal politika tedbirleri aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak uygulanmıştır?
A) Tarım işyerlerine
B) İnşaat işlerine
C) Madenlere
D) Fabrikalara
E) Dokuma atölyelerine

18. Aşağıdakilerden hangisi, lonca örgütü içinde oluşturulan teavün sandıklarından üyelere yapılan yardımlar arasında ver almaz?
A) Üyelerin ölmeleri halinde cenaze giderlerini karşılamak
B) Kalabalık ailesi olanlara ayni ya da parasal yardım yapmak
C) İşini büyütmek isteyen üyelere kredi desteği sağlamak
D) Yaşlılık nedeniyle işini sürdüremeyenlere ayni ya da parasal yardım yapmak
E) Evlenenlere ayni ya da parasal yardım yapmak

19. Türkiye'de ilk kez hangi yıllarda devletçi ekonomi politikası izlenmeye başlanmıştır?
A. 1930'lu
B. 1940'h
C. 1950'li
D. 1960'h
E. 1970'li

20. Uluslararası mevzuat Türkiye'de ilk, olarak hangi kesimin sosyal politikalarla korunması yönünde etkili olmuştur?
A) Tarım işçileri
B) Kadın işgücü
C) Yetişkin erkek işgücü
D) Çocuk işgücü
E) Yaşlılar

21. Uluslararası Çalışma Konferansında üye ülkeler kaç kişilik bir delegasyonla temsil edilirler?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

22. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzmanlar Komitesi
B) Yönetim Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Konferansı
D) Uluslararası Çalışma Bürosu
E) Aplikasyon Komitesi

23. Uluslararası İşçileri Koruma ve Dayanışma Birliği uluslararası sosyal politika alanındaki çalışmaları hangi yılda başlamıştır?
A) 1879
B) 1900
C) 1918
D) 1929
E) 1945

24. Hazırlanan bir taslağın, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi niteliği alabilmesi için gerekli oy yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üyelerin 1/3'ünün oyu
B) Üyelerin 2/3'ünün oyu
C) Üyelerin yarısının oyu
D) Üyelerin tamamının oyu
E) Üyelerin salt çoğunluğunun oyu

25. Türkiye, aşağıdaki örgütlerden hangisine üye olması nedeniyle Uluslararası Çalışma Örgütüne kendiliğinden üyelik niteliğini ' kazanmıştır?
A. Uluslararası Adalet Divanı
B. OECD
C. Milletler Cemiyeti
D. Avrupa Topluluğu
E. NATO

26. Türkiye-Uluslararası Çalışma Örgütü ilişkilerinde "sembolik dönem" olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1919-1932
B) 1932-1945
C) 1945-1961
D) 1961-1980
E) 1980 sonrası

27. Türkiye 9 haziran 1994 itibariyle Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kaç sözleşmesini onaylamıştır?
A) 30
B) 36
C) 39
D) 48
E) 50

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de İş ve İşçi Bulma Kurumuna kanunla verilen görevlerden biri değildir?
A) Mesleğe yöneltmek
B) Ücret düzeylerini izlemek
C) Gerektiğinde işçi karnelerini düzenlemek
D) işgücünün niteliğini yükseltici çalışmalar yapmak
E) Toplu iş görüşmelerinde hakemlik yapmak

29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin, iş ve işgücü piyasasının düzenlenmesine ilişkin onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinden biri değildir?
A) 88 sayılı iş ve işçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme
B) 95 sayılı Ücretlerin Korunması Hakkında Sözleşme
C) 96 sayılı Ücretli iş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme
D) 34 sayılı Ücretli iş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme
E) 122 sayılı İstihdam Politikasıyla ilgili Sözleşme

30. Aşağıdakilerden hangisi, işsizlikle savaşım doğrultusunda dikkat edilmesi gereken politikalardan biri değildir?
A) Yatırım politikaları
B) Konut politikaları
C) Tarım politikaları
D) Göç politikaları
E) Nüfus politikaları

.............................................................................................................................................................
2000-2001 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV

SOSYAL POLİTİKA 2000-2001

1. Aşağıdaki kesimlerden hangisi Sosyal Politikanın kapsamına girmez?
A) Ekonom ik yönden güçsüz kesimIer
B) Engelliler
C) Kamu kesiminde işçi statüsü altında bağımlı çalışanlar
D) Bağımsız çalışanlar
E) Hizmet sektöründe çeşitli statüler altında bağımlı çalışanlar

2. "Üçüncü Sektör" ifadesi aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?
A) Siyasi Partiler
B) Gönüllü Kuruluşlar
C) Kamu Sektörü
D) Özel Sektör
E) Sendikalar

3. Sosyal Politikanın akademik temelleri aşağıdaki ülkelerden hangisinde atılmıştır?
A) Fransa
B) ingiltere
C) italya
D) ispanya
E) Almanya

4. Sosyal politika ilkelerinin uygulamaya konulmasında en, etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?
A. Din kuralları
B. Görgü kuralları
C. Ahlak kuralları
D. Ekonomi kuralları
E. Hukuk kuralları

5. Düzenlediği ilişkilerin konuları yönünden hangi hukuk dalı ile Sosyal Politika arasında bir yakınlık bulunmaz?
A) Anayasa Hukuku
B) Sosyal Güvenlik Hukuku
C) Ceza Hukuku
D) Bireysel iş Hukuku
E) Sendikalar Hukuku

6. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin İngiltere'de başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Kömür ve demir madenleri yönünden zengin bir ülke olması
B) İnsan gücünün çok fazla olması
C) ingiltere'nin ada üzerinde kurulu bir devlet olması
D) Ticaret serbestisinin olması
E) Yeni teknolojik gelişmeler için gerekli kapital yönünden zengin olması

7. Sanayi Devrimi sırasında fabrika sahiplerinin işçilerine parasal ücret yerine, yalnızca sahip oldukları mağazalarda geçerli olan fişler kuponlar ve karneler vermelerine dayanan ödeme sistemine ne ad veri lir?
A. Manifaktür
B. Eşel-Mobil Sistem
C. Truck Sistem
D. Koalisyon
E. Korparasyon

8. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi'nin hemen ardından kadın ve çocuk işgücünün yaygın ve yoğun biçimde çalıştırılmaya başlamasının nedenlerinden biri değildir?
A) Üretim sürecinin teknik olarak basitleşmiş olması
B) işçi ailelerinin büyük ekonomik sıkıntıda olması
C) Kadın ve çocuk işgücünün bedenen daha sağlıklı olması
D) Kadın ve çocuk işgücünün yetişkin erkek işgücüne göre daha ucuz olması
E) Kadın ve çocuk işgücünün daha kolay yönetilir ve uysal görülmesi

9. Sanayi Devrimi'nin iş ilişkileri ve çalışma yaşamı üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar ilk olarak hangi alanda gözlenmiştir?
A) iş süreleri
B) Ücretler
C) izin ve tatiller
D) iş ilişkisinin son bulması
E) Çalışma yaşamının denetlenmesi

10. Sanayi Devriminin yaşan ildiği dönemde geçerli olan ekonomik görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Neo Liberal
B. Kollektivist
C. Klasik Liberal
D. Sosyalizm
E. Modern Ekonomi

11. Sosyal devlet anlayışının birçok ülke tarafından benimsenerek kurumsallaşmaya başlaması hangi dönemde gerçekleşmiştir?
A. Sanayi Devriminin hemen sonrasında
B. I.Dünya Savaşı sonrasında
C. II.Dünya Savaşı sonrasında
D. 1980 sonrasında
E. 1990 sonrasında

12. 1929 Ekonomik Bunalımı'nın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A. Devletin ekonomik ve toplumsal yaşam içinde daha geniş ve güçlü güvenceler oluşturmasının gerekliliği
B. Sınıfsal yeniden yapılanmanın ve dünya barışının öneminin daha çok önem kazanması
C. Kamusal politikaların yeniden önem kazanması
D. Planlı ve Karma ekonomi modellerinin uygulanması
E. Sosyal Politikaların gelişmesinin bir ölçüde de olsa uyarılması

13. Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikal haklarını düzenleyen 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanunu hangi yılda yürürlükten kaldırılmıştır?
A) 1971
B) 1975
C) 1978
D) 1982
E) 1987

14. Türkiye'de devletin iş ilişkileri ve yaşamını pozitif hukuk kuralları ile düzenlenmeye başlamasının jjk örneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
B) Borçlar Kanunu
C) Mecelle
D) 1475 Sayılı iş Kanunu
E) Dilaver Paşa N izam nam esi

15. Türkiye'de devletin 'Sosyal' nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) M eş r uti yet D önem i
B) Tanzimat Dönemi
C) Lale Devri Dönemi
D) 1960sonrası Askeri Yönetim Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi

16. Esnaf örgütleri ile ilgili bütün düzen ve formalitelerin nitelik ve şekillerinin gösterildiği yazılı metne ne denir?
A) Orta Sandığı
B) Küthüda
C) Fütüvvetname
D) Teamülü Hukuk
E) IYAK

17. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kurulmasını sağlayan hükümleri içeren antlaşma aşağıda¬kilerden hangisidir?
A) Paris Antlaşması
B) Atina Antlaşması
C) Trianon Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
E) Versay Antlaşması

18. İLO'nun 1919 yılında kabul edilen ilk programı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
A) Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi
B) Çocuk ve kadın işgücünün özel olarak korunması
C) işsizliğe karşı savaş
D) Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün sürekli gelişmenin gerekli koşulu olduğu
E) Mesleki ve Teknik öğretimin geliştirilmesi

19. UTuslararası Çalışma Örgütü Konferansı'nda örgüte üye ülkeler kaç kişilik bir delegasyonla ' temsil edilirler?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

20. Bir taslağın "Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi" olarak hüküm ifade edebilmesi için konferans delegelerinin ne kadarlık bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir?
A) 1/4
B) 1/2
C) 2/3
D) 3/4
E) 4/3

21. Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütüne kendiliğinden üye olması aşağıdakilerden hangisi ne üye olmasının bir sonucudur?
A) NATO
B) Uluslararası Adalet Divanı
C) OECD
D) Milletler Cemiyeti
E) Avrupa Topluluğu

22. Türkiye ilk,olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi Sözleşme kararını onaylamıştır?
A) Kadın işgücünün yeraltında çalıştırılmaması
B) İşsizliğe karşı korunma
C) Ücret güvencesi
D) Zorunlu çalışmanın kaldırılması
E) Sosyal güvenliğin asgari normları

23. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'ne hangi yılda üye olmuştur?
A) 1919
B) 1932
C) 1945
D) 1946
E) 1954

24. Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ülkemizde aşağıdakilerin hangisi tarafından onaylanır?
A) Yargıtay
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) T.B.M.M.
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

25. İşsizlik sigortaları düzenlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) işsizlik oranlarını düşürmek
B) işsiz kalan kişileri işsizliğin olumsuz etkilerinden korumak
C) işsiz kalan kişilere kendi işlerini kurmaları için fırsat vermek
D) işverenleri maddi açıdan rahatlatmak
E) Sigortacılığı toplumun tüm kesimlerine yaymak

26. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sorununun çözümü konusunda sosyal politikalara destek olan politikalardan biri değildir?
A. Tarım politikaları
B. Göç politikaları
C. Nüfus politikaları
D. Sağlık politikaları
E. Yatırım politikaları

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin, iş ve işgücü piyasasının düzenlenmesine ilişkin onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinden biri değildir?
A) 95 sayılı Ücretlerin Korunması Hakkında r Sözleşme
B) 96 sayılı Ücretli iş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme
C) 122 sayılı istihdam Politikasıyla İlgili Sözleşme
D) 88 sayılı iş ve işçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme
E) 34 sayılı Ücretli iş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme

28. Aşağıdakilerden hangisi İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun görevlerinden biri değildir?
A) iş sözleşmelerinin yapılmasına yardımcı olmak
B) Ücret düzeylerini izlemek
C) işçi karneleri düzenlemek
D) Mesleki eğitim hizmetleri sürdürmek
E) Asgari ücretleri belirlemek

29. Çalışma Hukuku'nun hangi alandaki düzenlemeleri işsizlikle savaş açısından önem taşır?
A) Çalışma yaşının düşürülmesi
B) İş bulabilmenin kolaylaştırılması
C) işten çıkarılmanın güçleştirilmesi
D) işe alınmanın özendirilmesi
E) Fazla süreli çalışmaların sınırlandırılması

30. Bir iş ilişkisine son vermek isteyen tarafın, iş ilişkisinin son bulacağı tarihten belirli birsüre önce, karşı tarafa iş ilişkisine son verme yönündeki iradesini bildirmesine ne ad verilir?
A) Feshi ihbar
B) Feshi ihbar Öneli
C) Feshi ihbar Bildirimi
D) Mühlet
E) Bildirim

.............................................................................................................................................................
2001-2002 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV

SOSYAL POLİTİKA

3163 aöf ara sınav 2002

1. Sosyal Politika bilim dalı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Akademik kökleri 10. yüzyıla dek uzanır.
B) Kuramı ve temelleri Almanya'da atılmıştır.
C) Robert Ovven'ın çabaları ile Fransa'da doğmuş olan bir bilim dalıdır.
D) 18. yüzyıl sonlarında ingiltere'de doğup gelişmiş bir bilim dalıdır.
E) Bağımsız bir sosyal bilim dalı olarak kabul edilemez.

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikaların finansman kaynakları arasında ver almaz?
A) Parasal yaptırımlarla oluşan fonlar
B) Özel vergiler
C) Harçlar
D) Kamu bankalarının fonları
E) Sigorta primlerinin oluşturduğu fonlar

3. Uygulanan ilk sosyal politikalarla aşağıdaki ekonomik sistemlerden hangisinin aksayan yönlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?
Kapitalizm
Sosyalizm
Komünizm
Liberalizm
Kollektivizm

4. Çalışma Ekonomisinin spesifik olarak e. jnomi kuramı ve kuralları çerçevesinde ele alıp incelediği üretim temelli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) işgücü
B) işçi
C) işgören
D) Ücret
E) izin hakkı

5. Bir ülkede çalışma düzenini oluşturan temel unsurlar aşağıdakiler in hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. işveren sendikaları-işci sendikaları
B. Kamu kesimi-özel kesim işverenleri
C. işverenler-işgörenler
D. işçi sendikaları-devlet-memur sendikaları
E. işgörenler-devlet-işverenler

6. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi, sosyal politikaların ilke ve kurallarının maddi yaptırımlara bağlanması doğrultusunda bir araç niteliği taşımaktadır?
Endüstri ilişkileri
Ekonomi
Felsefe
Siyaset Bilimi
Hukuk

7. Düzenlediği ilişkilerin konuları yönünden hangi hukuk dalı ile Sosyal Politika arasında bir yakınlık bulunmaz?
A) Anayasa Hukuku
B) Sosyal Güvenlik Hukuku
C) Bireysel iş Hukuku
D) Ceza Hukuku
E) Sendikalar Hukuku

8. Sanayi Devrimi'nin hemen ardından sanayide yaygın ve yoğun biçimde kadın ve çocuk işgücünün kullanılmaya başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daha ucuz olmaları
B) Sanayi işlerine daha uygun olmaları
C) Çalışma koşullarına daha çabuk adapte olmaları
D) Daha nitelikli olmaları
E) İşe bağımlılıklarının daha yüksek olması

9. Üretim ve çalışma ilişkilerini düzenleyen, varlığını ve geçerliliğini 19. yüzyıla kadar sürdüren, mesleki nitelikli sosyo-ekonomik düzene ne ad verilir?
A) Feodalite
B) Korporasyon
C) Manifaktür
D) Chartism
E) Kolonizm

10. Sanayi Devrimini başlatan teknolojik gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalın üretim tekniklerinin uygulamaya konulması
B) Buhar, gaz ve elektrik gibi yeni enerji güçlerinin bulunması
C) Gemi yapımcılığında yaşanılan hızlı gelişmeler
D) Matbaanın yaygınlaşması ve yeni baskı tekniklerine geçilmesi
E) Köprülerin, limanların, yolların, demiryollarının, tünellerin yapılması

11. Sendikaların hukuki varlıkları ilk kez hangi ülkede tanınmıştır?
A) isviçre
B) Fransa
C) Almanya
D) ingiltere
E) ABD

12. Uluslararası Çalışma Örgütü, hangi önemli olayın sonrasında kurulmuştur?
Fransız Devrimi
II. Dünya Savaşı
1929 Ekonomik Bunalımı
Sanayi Devrimi
I. Dünya Savaşı

13. 1929 Ekonomik Bunalımı'nın aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
A. Sosyal Politikaların gelişmesinin bir ölçüde de olsa uyarılması
B. Devletin ekonomik ve toplumsal yaşam içinde daha geniş ve güçlü güvenceler oluşturmasının gerekliliği
C. Planlı ve Karma ekonomi modellerinin uygulanması
D. Sınıfsal yeniden yapılanmanın ve dünya barışının öneminin daha çok önem kazanması
E. Kamusal politikaların yeniden önem kazanması

14. Lonca örgütü içinde mesleğe başlayabilmek için bir çocuğun en az kaç yaşında olması gerekirdi?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 11
E) 13

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk sanayileşme hareketlerinin görüldüğü alanlardan biri değildir?
A. Yol yapımı
B. Savaş donatımı
C. Cam üretimi
D. Dokuma
E. Hizmet

16. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet döneminde devletin ekonomik yaşama işveren olarak girmesinin temel nedenlerinden biri değildir?
A) Üst yönetimlerin devletçi politika yaklaşımları göstermesi
B) 1929 ekonomik bunalımının olumsuz sonuçlarını özel teşebbüsün karşılayamaması
C) Siyasi partiler arasında rekabet olması
D) Özel kesimdeki sermaye birikiminin yetersiz olması
E) Sanayi gelişmesinde istenilen düzey ve hızda bir gelişmenin yaşanılamaması

17. Uluslararası Çalışma Örgütünün kuruluşuna ilişkin düzenlemeler Mk kez hangi antlaşma metninde yer almıştır?
A) Ver say
B) Ankara
C) Moskova
D) Roma
E) Cenevre

18. Uluslararası sosyal politika normlarının oluşturulması doğrultusunda Mk girişim, aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından yapılmıştır?
A) Fransa
B) Almanya
C) ingiltere
D) ABD
E) İsviçre

19. Uluslararası Çalışma Örgütüne üye devletler, kendilerine iletilen sözleşmeleri, çok özel durumlar dışında, en geç ne kadar süre içinde yasama organlarına göndermekle
yükümlüdürler?
5 ay
8 ay
1 yıl
2 yıl
3 yıl

20. Uluslararası Çalışma Örgütü Konferansı'nda örgüte üye ülkeler kaç kişilik bir delegasyonla temsil edilirler?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

21. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri Türkiye'de hangi makam tarafından kabul edilerek cumhurbaşkanının onayına sunulur?
A) TBMM
B) Dışişleri Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Başbakanlık
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

22. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile Uluslararası Çalışma Örgütü arasındaki ilişkileri sınırlandıran etkenlerden biri değildir?
A. Türkiye'de yürütme ve yasama organı çalışmalarındaki yetersizlik
B. Türkiye'nin örgüte olan yükümlülüklerden kaçınması
C. Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları
D. Onaylama yönünde bir görüş birliğinin bulunmaması
E. ilişkiler konusunda örgütün duyarlılık göstermesi

23. Türkiye-Uluslararası Çalışma Örgütü ilişkilerinde "sembolik dönem" olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1919-1932
B) 1932-1945
C) 1945-1961
D) 1961-1980
E) 1980 sonrası

24. Türkiye tarafından onaylanan Mk uluslararası çalışma sözleşmesinin konusu aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Zorunlu çalışmanın kaldırılması
B) işsizliğin önlenmesi
C) Kadınların yeraltında çalıştırılmaması
D) Ücretlerin korunması
E) Yeraltı işlerinde asgari çalışma yaşı

25. İşsiz kalan kişinin sigorta örgütüne başvurması ile gelir bağlanması arasında geçen döneme ne ad verilir?
A. Bekleme dönemi
B. Ödeme dönemi
C. Başlama dönemi
D. Deneme dönemi
E. Sınama dönemi

26. İşsizlik sigortaları düzenlemesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) işsizlik oranlarını düşürmek
B) işsiz kalan kişileri işsizliğin olumsuz etkilerinden korumak
C) işsiz kalan kişilere kendi işlerini kurmaları için fırsat vermek
D) işverenleri maddi açıdan rahatlatmak
E) Sigortacılığı toplumun tüm kesimlerine yaymak

27. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sorununun çözümü konusunda sosyal politikalara destek olan politikalardan biri değildir?
A. Tarım politikaları
B. Göç politikaları
C. Nüfus politikaları
D. Sağlık politikaları
E. Yatırım politikaları

28. Aşağıdaki hizmet ve düzenlemelerden hangisi, iş ve işgücü bulma kurumlarının görev alanı kapsamında yer alır?
A. işgücünün sosyal güvenliği
B. işgücünün organizasyonu
C. işgücünün mesleki örgütlenmesi
D. işgücü piyasalarında aracılık
E. işgücünün denetimi

29. İşsizlik sigortaları bakımından, işsizlik ne tür bir risktir?
A) Sosyal
B) Mesleki
C) Sosyo-ekonomik
D) Fiziksel El Ekonomik

30. Bir iş ilişkisine son vermek isteyen tarafın, iş ilişkisinin son bulacağı tarihten belirli birsüre önce, karşı tarafa iş ilişkisine son verme yönündeki iradesini bildirmesine ne ad verilir?
Al Mühlet
B) Feshi ihbar Öneli
C) Feshi ihbar Bildirimi
D) Bildirim
E) Feshi ihbar

.............................................................................................................................................................
2002-2003 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV

SOSYAL POLİTİKA
A - 2003 ARA SOSYAL POLİTİKA


1. Sosyal politikanın kuramı kim tarafından oluşturulmuştur?
A) Adam Smith
B) Otto V. Zwidineck Sudenhorst
C) Daniel Legrand
D) Wİlhelm Heinrich Riehl
E) Robert Owen

2. Yüzyılımızda yaşanılan aşağıdaki olay ve oluşumlardan hangisinin sosyal politikalar üzerinde etkili olduğu düşünülemez?
A) Demokratik yönetimlerde sivil toplum örgütlerinin önem kazanması
B) Hizmet kesiminin giderek küçülmesi
C) 1929 Ekonomik bunalımı
D) Pazar ekonomisi koşullarının giderek daha geçerli hale gelmesi
E) Aile yapısının çekirdek aileye dönüşümü

3. Aşağıdakilerden hangisi SosyalPolitikanın kapsamına girmez?
A) Büyük ölçekli işletmelerin sahipleri
B) Hizmet sektöründe çeşitli statüler altında bağımlı çalışanlar
C) Kamu kesiminde işçi statüsü altında bağımlı çalışanlar
D) Ekonomik yönden güçsüz kesimler
E) Engelliler

4. Sosyal Politikaların kapsamına giren kesimlerin aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla korunulması hedeflenmez?
A) Sosyal Politikalara ilişkin uluslararası anlaşmalar
B) Hukuk kuralları
C) Siyasal partiler
D) Kooperatifler
E) Sendikalar

5. Aşağıdaki bilim dallarından hangisinin Sosyal Politika Bilimi ile birinci derecede ilişkili olduğu söylenemez?
A) Çalışma Ekonomisi
B) Siyaset
C) Endüstri ilişkileri
D) Psikoloji
E) Hukuk

6. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının amaçlarından biri değildir?
A) Ekonomik büyüme
B) Tam istihdam
C) Serbest dolaşım
D) Fiyat istikrarı
E) Ekonomik serbestlik

7. Hümaniter kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Verimli
B) Varoluşçu
C) Bencil
D) insancıl
E) Dayatmacı

8. Ulusal sosyal politikalar uygulandığı ülkenin bazı özelliklerinden etkilenir ve bunların izini taşır.
Aşağıdakilerden hangisi ulusal sosyal politikaları etkileyen özelliklerden biri değildir?
A) Gelişmişlik düzeyi
B) Siyasal yaşam
C) Siyasal partiler
D) Siyasal baskı grupları
E) Seçim barajı

9. Aşağıdakilerden hangisi toplumların sınırlı kaynaklarını, bireylerin sınırsız gereksinimlerinin karşılanması yönünde nasıl üretildiğini, tüketildiğini ve dağıtıldığını inceleyen bilim dalıdır?
A. Sosyal Bilim
B. Ekonomi
C. Hukuk
D. Sosyal Politika
E. Hukuk Sistemi

10. Sanayi devrimi sırasında, ücretin parasal olarak değil de kupon, fiş, karne ile ya da mal olarak verilmesini öngören ödeme şekline ne ad verilmiştir?
A) Truck sistemi
B) Korporasyon
C) Eşel-mobil sistemi
D) Sosyalist sistem
E) Kapitalist sistem

11. Sanayi Devrinin yaşan ildiği dönemde geçerli olan ekonomik görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kollektivizm
B. Sosyalizm
C. Neo Liberalizm
D. Klasik Liberalizm
E. Modern Ekonomi

12. Sanayi Devriminin teknolojik yönden, hangi enerji gücünün kullanılmasıyla başladığı kabul edilir?
A) Buhar
B) Elektrik
C) Gaz
D) Atom
E) Petrol

13. Aile ekonomisi ve kölelik düzeninin geçerli olduğu dönemde köle ile efendisi arasındaki iş ilişkileri hangi hukuk çerçevesinde düzenleniyordu?
A) Ticaret Hukuku
B) Borçlar Hukuku
C) iş Hukuku
D) Eşya Hukuku
E) Sosyal Güvenlik Hukuku

14. İngiltere'de, Devletin sosyal nitelikli politikalar izlemesi yönünde ilk telkin ve girişimlerde bulunan sanayici kimdir?
A. Wİnston Churchill
B. Daniel Legrand
C. Robert Owen
D. Bismarck
E. Adam Smith

15. Sosyal politika açısından 1802 yılında İngiltere'de çıkarılan ve bu alanda Dünyada atılan Mkadım olan yasanın konusu nedir?
A) Yaşlılık sigortasının uygulanmaya başlaması
B) 10 yaşından küçük çocukların ve kadınların madenlerde çalıştırılmasının yasaklanması
C) iş kazası sigortasının uygulanmaya başlaması
D) Dokuma sanayinde çalışan çocuk işçilerin günlük iş sürelerinin 12 saat ile sınırlandırılması
E) 16 yaşından küçük çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılmasının yasaklanması

16. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'da izlenilen sosyal politikaların gelişmişlik düzeyinin kısa bir dönem içinde Sanayi Devrimini daha önce yaşayan ülkeleri geçmesinin nedenidir?
A) Yer altı ve üstü zenginliğinin bol olması
B) İngiltere ve Fransa’nın yaşadığı acı deneyimlerden yararlanmış olması
C) Daha fazla ve zengin sömürgelere sahip olması
D) Siyasal iktidarın güçlü ve güveniIir olmas ı
E) Bilim adamlarına özen gösterip yardımda bulunması

17. Aşağıdakilerden hangisi, hizmet kesiminin gelişmesiyle birlikte düşünsel niteliği ağır basan işçilerle, işçi statüsü altında çalışanları ifade etmek için kullanılan kavramdır?
A. Çelik yakalılar
B. Bordo yakalılar
C. Mavi yakalılar
D. Beyaz yakalılar
E. Pembe yakalılar

18. Esnaf örgütleri ile ilgili bütün düzen ve formalitelerin nitelik ve şekillerinin gösterildiği yazılı metne ne ad verilir?
A) Ahilik
B) Meyak
C) Fütüvvetname
D) Lonca
E) Kethüda

19. Aşağıdakilerden hangisi, Dilaver Paşa Nizamnamesi ile maden işletmelerinde çalışan işçilereyönelikgetirilen düzenlemelerden biri değildir?
A. Maden işletmelerinde çalışan işçilere yatacak yer sağlanması
B. Çalışma saatlerinin günde on saat olarak belirlenmesi
C. İşçi alacaklarına öncelik tanınması
D. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemlerin alınması
E. Ücretlerin ayni olarak ödenmesinin yasaklanması

20. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamı ve iş ilişkilerinin düzenlenmesi açısından Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemini daha önceki dönemlerden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Sanayileşme ile birlikte işçi sayılarının çoğalması
B) Yazılı hukuk dönemine geçilmiş olması i
C) Sanayinin gelişmesi için önem taşıyan kömür üretiminde verimliliğin artması
D) İşçi sınıfının çalışma yaşamı ve iş ilişkilerinde korunması ihtiyacının duyulması
E) Sosyal politikaların gelişmesi için gerekli ekonomik ortamın oluşması

21. Ülkemizde bilinen ve belgelenmiş olan ilk kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Terakki Sanayi Cemiyeti
B) M üretti bini Osmanlı Cemiyeti
C) Askeri Sefain Tekaüt Sandığı
D) Osmanlı Amele Cemiyeti
E) Ameleperver Cemiyeti

22. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütünün(ILO) yasama organıdır?
A) ILO Konferansı
B) ILO Bürosu
C) ILO Bakanlar Kurulu
D) ILO izleme Komitesi
E) ILO Yönetim Kurulu

23. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın doğup gelişmesine yol açan nedenlerden biri değildir?
A) Ülkeler arasında rekabet eşitliği sağlamak
B) Uluslararası kamuoyunun baskısı
C) Mesleki dayanışmanın uluslararası düzeyde kurumsallaşarak gelişmesi
D) Devletlerin uluslararası örgütlerde yer almak istemesi
E) Uluslararası finans kurumlarının meşruiyetini sağlamak


24. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul edilen ilk programında ver almaz?
A. işgücünün alınıp satılan ve kiralanan ticari bir mal olmadığını kabulü
B. Mesleki örgütlenme hakkının tanınması
C. Eşit değerde işe eşit ücret ödenmesi
D. Çocuk ve kadın işgücünün özel olarak korunması
E. Mesleki ve teknik öğretimin geliştirilmesi

25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarafından onaylanan ilk Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesinin konusudur?
A) Kadınların yer altında çalıştırılmaması
B) İş ve işçi bulma servisi kurulması
C) Ücretli iş bulma büroları
D) Ücretlerin korunması
E) Yeraltı işlerinde çalışma yaşı

26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Uluslararası Çalışma Örgütü arasındaki ilişkileri sınırlandıran nedenlerden biri değildir?
A) Yürütme ve yasama organlarının çalışmalarındaki yetersizlikler ve gecikmeler
B) Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üye olmaktan kaynaklanan yükümlülükler
C) Sözleşme kararlarının onaylanması konusunda bir devlet politikasının bulunmayışı
D) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün denetim yetkisine gösterilen duyarlılık
E) Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarının uygulanabilirlikten uzak olması

27. Türkiye bugüne kadar Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kaç sözleşmesini onaylamıştır?
A) 65
B) 60
C) 55
D) 45
E) 40

28. Kalifiye kavramı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmektedir?
A. Tahsilli
B. Vasıflı
C. Güçlü
D. Ekonomik
E. Verimli

29. İş sözleşmesi taraflarından birinin sözleşmenin son bulacağına ilişkin iradesini sözleşmenin karşı tarafına iletmesine ne ad verilir?
A) Geri bidirim
B) Ön bildirim
C) Feshi ihbar bildirimi
D) Feshi ihbar tazminatı
E) Feshi ihbar öneli

30. Uluslararası Çalışma Örgütünün 1948 yılında kabul ettiği ve ülkemiz tarafından da k onaylanan 88 Sayılı İstihdam Hizmetleri Sözleşmesinin temel amacı nedir?
A) İstihdamın genelleştirilmesi
B) Ücretsiz kamu istihdam servislerinin kurulması
C) istihdamın korunması
D) istihdam hizmetlerinin birleştirilmesi
E) Eşel-Mobil


.............................................................................................................................................................
2003-2004 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV

SOSYAL POLİTİKA
A
2004 ARA 3163 SOSYAL POLİTİKA
1. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politika bilim dalının tanımlanmasında karşılaşılan güçlüklerden biri değildir?
A. Çalışma alanının sınırlarının çok geniş olması
B. Tanımı oluşturan kavramlara yüklenen anlamların zaman içinde sürekli ve köklü biçimde değişmesi
C. Kapsamının ve konularının sürekli çoğalması
D. Sosyal nitelikli bir bilim dalı olması
E. Bu bilim dalının konu aldığı politikalar üzerinde geliştikleri ortam ve koşulların izlerinin bulunması

2. Sosyal nitelikli politikaların kapsamı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Günümüzde sosyal politikaların kişiler yönünden kapsamı, önceki dönemlere göre daralmıştır.
B) Günümüzde sosyal politikaların kişiler yönünden kapsamı, önceki dönemlere göre daha da genişlemiştir.
C) Zaman içinde sosyal politikaların kapsamı yönünden bir değişim yaşanmamıştır.
D) Kişiler ve konular yönünden politikaların kapsamının giderek daralması, yeni sosyal bilim dallarının doğmasına yol açmıştır.
E) Geçen zaman içinde sosyal politikaların kapsadığı kişiler değil, çalışma konuları yönünden bir çoğalma olmuştur.

3. Sanayi Devri mi'nin kendine özgü koşulları ' altında hangi çalışma statüsü ortaya çıkmıştır?
A) Memur
B) Taşeron
C) Beyaz yakalı
D) Kamu görevlisi
E) işçi

4. Sosyal politikalarla önceleri neye karşı korunmayı öngören bir rejim kurulmak istenmiştir?
A. işsizliğe
B. Ağır çalışma koşullarına
C. Fabrika sahiplerine
D. Mesleki ve fiziksel risklere
E. Olumsuz çalışma koşullarına

5. Sosyal Politika, bilimsel literatürde ilk kez. bilim dalı olarak kim tarafından adlandırılmıştır?
A) AdolfVVagner
B) Robert Owen
C) Otto V. Zwidineck Sudenhorst
D) Gerhard Kessler
E) Wİlhelm Heinrich Riehl

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal nitelikli politikaların oluşma sürecindeki aşamalarından biri değildir?
A) Yargılama
B) Planlama
C) Yeniden yapıIanma
D) Yapılanma
E) Sorgulanma

7. Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisinin, kamusal sosyal politikaları destekleyerek, güçlendirme işlevi bulunur?
A) Kamu kurumlarının
B) Sendikaların
C) işletmelerin
D) Kar amacı gütmeyen gönüllü kuruluşların
E) Özel kesimin

8. Personel yönetimi başlığı altında yer alan konular, özellikle hangi ülkenin literatür ve uygulamalarında insan kaynakları yönetimi başlığı altında irdelenmektedir?
A) Almanya
B) Fransa
C) ABD
D) Türkiye
E) İngiltere

9. Sosyal politikalarla varılmak istenilen hedeflere, aşağıdaki araçlardan hangisinin yardımı ile doğrudan ulaşılamaz?
A) Maliye politikaları
B) Sosyal güvenlik sistemi
C) Hukuki düzenlemeler
D) Kurumsal düzenlemeler
E) Sosyal planlama

10. 17. yüzyıl sonlarında yaşanılan teknolojik gelişmelerle Sanayi Devrimi, jjk önce hangi ülkede başlamıştır?
A. Japonya'da
B. Almanya'da
C. ingiltere'de
D. Rusya'da
E. Fransa'da

11. Sanayi Devrimi'nin hemen ardından çalışma koşullarının giderek ağırlaşmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Üretim sürecinin çeşitlenerek hızlanması
B. O dönemde geçerli olan ekonomi felsefesi ve kurulu hukuk düzeni
C. Üretim tekniğinin basitleşmesi
D. Sendikaların yaşanılan gelişmelere ayak uyduramamaları
E. Yönetimlerin başarısızlığı

12. Sanayi Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde kurulu hukuk düzenine hangi ilkeler yön veriyordu?
A. işçiyi koruma
B. Kendi kendine yardım
C. işçi yararına yorum
D. Sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik
E. Klasik liberalizm

13. Kölelerin işgücünü konu alan piyasalar hangi dönemde geçerli olmuştur?
A) 10. yüzyıla dek süregelen dönemde
B) 10'uncu yüzyılda
C) 10-15'inci yüzyıllar arasında
D) 15'inci yüzyılda
E) 18'inci yüzyılın sonlarında

14. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal koruma işlevi gördüğü söylenemez?
A) İslam dininden kaynaklanan zekât, fitre, adak, kurban, kefaret, sadaka, bağış vb. yardımların
B) Vakıfların ve özellikle avarız vakıflarının
C) Zaviyelerde bulunan teavün sandıklarının
D) Loncaların orta sandıklarının
E) İşçi ve işveren meslek kuruluşlarının

15. Aşağıdakilerden hangisi lonca düzenindeki unvan hiyerarşisinin doğru sıralamasıdır?
A) Çırak, yamak, kalfa, usta, üstad, pir
B) Yamak, çırak, kalfa, usta, üstad, pir
C) Yamak, çırak, kalfa, üstad, usta, pir
D) Yamak, çırak, kalfa, usta, pir, üstad
E) Yamak, kalfa, usta, çırak, üstad, pir


16. Dilâver Paşa Nizamnamesi'nde yer alan hükümlerle kimlerin çalışma yaşamında korunmaları hedeflenmiştir?
A) Kadın ve çocuk işçilerin
B) Dokuma kesiminde çalışan kadın işçilerin
C) Madenlerde çalışan işçilerin
D) iş kazasına uğrayanların ve meslek hastalıklarıyla karşılaşanların
E) Maden ocaklarında çalışan çocuk işçilerin

17. Ülkemizde 19'ncu yüzyılın sonlarında başlayıp, çoğalan Mk işçi eylemlerinin temelinde aşağıdaki nedenlerden hangisi vardır?
A) Sendikal hareketler
B) Antiemperyalist yaklaşımlar
C) Ağır çalışma koşulları
D) Ödenemeyen ücretler, ekonomik sıkıntılar
E) Yönetsel boşluklar

18. Uluslararası sosyal politikaların ilke ve kuralları, ulusal sosyal politikalar için hangi yönden bir değer taşımaz?
A) Gelecekte yaşanılacak gelişmelerin önceden kestirilmesi
B) Yol göstermesi
C) Kaynak oluşturması
D) Uygulamaların yaygınlaşması
E) Birikim ve deneyimlerden yararlanılması

19. Ulusal sosyal politikaların, uluslararası ilkelere ve kurallara dayandırılması yönündeki ilk girişimler hangi nitelikte olmuştur?
A) Siyasi
B) Bölgesel
C) Resmi
D) Bireysel
E) Kurumsal

20. Uluslararası ilkeleri ve kuralları oluşturmak amacıyla 1888 yılında düzenlenen Mk sosyal politika kongresi hangi ülkenin çağrısı ile toplanmıştır?
A. ingiltere'nin
B. Fransa'nın
C. isviçre'nin
D. Almanya'nın
E. Rusya'nın

21. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1919 yılında kabul edilen Mk programında yer alan konulardan biri değildir?
A) Çevre politikaları
B) Çalışma süresi
C) Ücret
D) işsizlik
E) Çocuk ve kadın işgücünün çalışma yaşamında özel olarak korunması

22. Aşağıdaki hukuk dallarından hanginin kuralları işsizlikle savaşım politikaları yönünden bir araç niteliği taşır?
A. Ticaret Hukuku
B. Kamu Hukuku
C. iş Hukuku
D. Borçlar Hukuku
E. Anayasa Hukuku

23. Sosyal politikaların bazı araçlarının işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunarak ekonomi politikalarına yardımcı olması nedeniyle sosyal politikalar bazı çalışma ekonomistleri tarafından nasıl ayrımlaştırılır?
A. Aktif-pasif
B. Doğrudan-dol aylı
C. Açık-örtülü
D. Özel-kamusal
E. Ekonomik-sosyal

24. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sorununun yol açtığı olumsuzluklardan biri değildir?
A) işgücü arasında rekabete yol açarak, çalışma koşullarının ağırlaşması
B) Sendikaların kademelenmelerinin zorlaşması
C) Engellilerin istihdam edilebilmelerinin güçleşmesi
D) Kurulu sosyal güvenlik ve endüstri ilişkileri sistemlerini sarsması
E) iç ve dış göçlerin yaşanılması

25. İşsizliğe karşı korumaya yönelik sosyal politikalar, bir devletin hangi ilkeyi benimsemiş olmasının da doğal bir gereğidir?
A) Sosyal devlet
B) Eşitlik
C) Demokratiklik
D) Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü
E) Katılımcılık

26. Aşağıdakilerden hangisi gereğinden uzun tutulan iş sürelerinin olumsuzluklarından biri değildir?
A) Yorucu olması
B) Ailevesosyal yaşama katılımın azalması
C) işe olan ilginin, iş motivasyonunun ve işgücü verimliliğinin azalması
D) Özen ve uzmanlık gerektiren işlerde, üretilen mal ya da hizmetlerin kalitesini düşürmesi
E) Ücret gelirinin düşmesi

27. "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." ve "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir" , hükümleri ülkemizde yürürlükte olan hangi hukuki düzenlemede yer almaktadır?
A. Toplu iş Sözleşmesi,Grev ve Lokavt Kanunu
B. Borçlar Kanunu
C. Medeni Kanun
D. iş Kanunu
E. TC Anayasası

28. İş süresinin hangi işlerde normal olarak kabul edilen iş sürelerinden daha kısa tutulması konusunda, izlenilecek olan en pratik ve rasyonel yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yargı içtihatlarından yararlanmak
B) Bu alanda görev yapan uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarından yararlanmak
C) Ulusal bir platform oluşturarak, uzlaşma sağlamak
D) işçi ve işveren sendikalarının uzlaşmalarını sağlamak
E) Bilimsel içtihatlardan yararlanmak

29. Aşağıdakilerden hangisi atipik çalışma biçimlerinden biri sayılmaz?
A) Tele çalışma
B) Yarı zamanlı çalışma
C) Çağrı üzerine yapılan çalışma
D) iş paylaşımlı çalışma
E) İşyerinde çalışma

30. Yıllık ücretli izin hakkı öğretide neden şahsa bağlı bir hak olarak irdelenir?
A) Sözleşmelerde bu şekilde bir hükmün konulması zorunluluğu bulunduğu için
B) Yararlanacak olanın kişiliğine bağlı sayıldığı için
C) Bu haktan ancak özel ve tüzel hukuk kişileri yararlanabileceği için
D) Bu hak ancak şahıslara devredilebileceği için
E) Bu haktan ancak yararlanacak olanın rızası ile vazgeçilebileceği için


.............................................................................................................................................................
2004-2005 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV

A-SOSYAL POLİTİKA 2005 ARA(3163)

1. Sosyal politikanın günümüzde dar olarak nitelendirilen tanımının kapsamına kimler girer?
A) Riskli gruplar
B) işçiler
C) Çocuklar
D) Çalışma yaşamında çeşitli statüler altında yer alanlar
E) Yoksul kesimler

2. Sosyal politika bilim dalının doğup gelişmesinde Sanayi Devrimi neden bir başlangıç noktası olarak kabul edilir?
A) Klasik demokrasiden, siyasal demokrasiye geçildiği için
B) işçi sınıfının doğup gelişmesine neden olduğu ve devrim koşullarının bu kesimin korunmasını gerektirdiği için
C) Teknolojik gelişmelerin üretim sürecine uyarlanmasına neden olduğu için
D) Süregiden klasik liberal ekonomik sisteme yeni seçenekler getirdiği için
E) Beraberinde koalisyonları ve mesleki örgütlenmeleri taşıdığı için i

3. Sosyal politikalar önce hangi ülkelerde izlenmeye başladı?
A) Nüfus yoğunluğu çok olan ülkelerde
B) Sanayi Devrimini yaşayan ülkelerde
C) Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde
D) Kıta Avrupa'sındaki tüm ülkelerde
E) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde

4. Sosyal politika bilimsel literatürde ilk kez kim tarafından adlandırılmıştır?
A) Otto V. Zvvidineck Sudenhorst
B) AdolfVVagner
C) Wİlhelm Heinrich Riel
D) Robert Ovven
E) Daniel Legrand

5. Demokratik yönetimlerde, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar sosyal politikaların hangi aşamalarında önemli bir rol oynarlar?
A) Uluslararası çalışma normlarından yararlanma
B) Yasama ve yargı
C) Üretim, sorgulama, yeniden yapılandırma
D) Yargı ve kamuoyu oluşturma A
E) Uygulamaları yaygınlaştırma

6. Son dönemde aşağıdakilerden hangisi tarafından izlenilen sosyal nitelikli politikalar giderek önem kazanmaktadır?
A) Yerel yönetimler
B) Kamu kurum ve kuruluşları
C) Mesleki örgütler
D) Ulusal ve uluslararası yargı organları
E) Bölge ülkeleri

7. İşletmeler, sendikalar ve gönüllü kuruluşlarca izlenen sosyal politikalar, hangi başlık altında yer alır?
A) Sosyal koruma rejimi
B) Örgütler ya da işletme sosyal politikası
C) İnsan kaynakları yönetimi
D) Üçüncü sektör sosyal politikası
E) Sektörel politikalar

8. Ekonomik entegrasyon süreci, ulusal sosyal politikalar üzerinde nasıl bir etki oluşturmaktadır?
A) Sosyal politikaların ulusal kimliklerini azaltmaktadır.
B) Ulusal sosyal politikaların gelişmesini uyarmaktadır,
C) Ulus devletin etkinliğini çoğaltmaktadır.
D) Sosyal politikaların önemini azaltmaktadır.
E) Ulusal sosyal politikalar arasındaki farklılıkları çoğaltmaktadır.

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikaların finansman kaynakları arasında ver almaz?
A) Devlet bütçeleri
B) işletme karları
C) Uluslararası kuruluşlardan alınan bağışlar
D) Belli bir amaca ayrılmış özel vergiler
E) Sosyal sigorta fonları

10. Çalışma yaşamı hukuk kuralları ile ilk önce hangi ülkede düzenlenmeye başlamıştır?
A) ingiltere
B) Fransa
C) A manya
D) ABD
E) İsviçre

11. Buhar gücü önce hangi alanda üretim süreci ne uyarlanmıştır?
A) Kimya
B) imalat
C) iletişim
D) Dokuma
E) Ulaşım

12. Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemde hukuki düzen hangi ilkelere dayalıydı?
A) Sosyal hukuk devleti
B) Sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik
C) Bireysel ve toplu iş ilişkileri
D) işçiyi koruma ve işçi yararına yorum
E) Ferdi ve kollektif iş sözleşmeleri

13. Sanayi Devrimi hangi sürecini başlatmıştır?
A) Yönetim
B) Dönüşüm
C) Bilişim
D) Üretim
E) Tüketim

14. Aşağıdakilerden hangisinin, Sanayi Devrimi'nin tarihsel köklerini oluşturduğu söylenemez?
A) Tarımsal faaliyetlerde teknik bilgi birikimi ve deneyimi kazanılması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Denizcilikte ilerlemeler
D) Para ve piyasa ekonom i si ne geçi I m esi
E) Monarşi yönetimlerinin çoğalması

15. 1865 yılında yürürlüğe konulan Dilâver Paşa ve Meaddin Nizamnamelerinde yer alan hükümlerle çalışma yaşamında hangi kesimde çalışan işçilerin korunmaları hedeflenmiştir?
A) Kamu
B) Dokuma
C) Ulaştırma
D) Maden
E) Savaş donatım

16. Cumhuriyet döneminde devlet, çalışma yaşamına ilişkin ilk hukuki düzenlemelerle nerede ve hangi kesimde çalışan işçilerin korunmasına çalışılmıştır?
A) İstanbul ve Rumeli'de savaş donatım sanayiinde çalışanların
B) İstanbul, Ereğli ve Zonguldak'ta askeri fabrikalarda çalışanların
C) Ereğli demir ve Zonguldak maden ocaklarında çalışan işçilerin
D) İstanbul ve Rumeli'de dokuma, cam, kundura sanayiinde çalışanların
E) İzmir ve Uşak'ta halı dokuma tezgahlarında çalışanların

17. Osmanlı İmparatorluğu'nda, 19. yüzyıl sonlarında yaşanan işçi eylemlerinin temelinde hangi nedenler vardır?
A. Anti emperyalist
B. Siyasal
C. Sosyal
D. Sınıf mücadeleleri
E. Ekonomik

18. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1945-1950 yılları arasında gerçekleşmemiştir?
A) Çalışma Bakanlığının kurulması
B) iş ve işçi Bulma Kurumunun kurulması
C) ilk sigorta kollarının işlerlik kazanması
D) ilk toplu sözleşme, grev ve lokavt kanununun yürürlüğe konulması
E) ilk işçi ve işveren sendikalarının kurulması

19. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın gelişmesine neden olan nedenlerden biridir?
A) Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirliği sağlam ak
B) Ulusal insiyatifler ve dirençler
C) Teknolojik gelişmelerin giderek ivme kazanması
D) Ati pik istihdam biçimlerindeki çoğalma
E) işsizlik sorununun giderek büyümesi

20. Uluslararası sosyal politika alanındaki ilk bireysel girişim kim tarafından başlatılmıştır?
A) Charles Hindley
B) J.A. Blanqui
C) Daniel Le Grand
D) Robert Owen
E) Louis Rene Villerme

21. Uluslararası Çalışma Örgütü hangi belge ile kurulmuştur?
A) Versay Barış Andlaşması
B) Philadelphia Bildirgesi
C) Roma Andlaşması
D) Birleşmiş Milletler Şartı
E) Avrupa Sosyal Şartı

22. Sözleşme ve Tavsiye niteliğindeki kararları Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi organı tarafından kabul edilir?
A) Uluslararası Çalışma Konferansı
B) Yönetim Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Bürosu
D) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
E) Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

23. İşsizlik sorununun çözülmesine çalışılırken, bu sorunun oluşturabileceği sosyal sakıncalar hangi alanda sürdürülecek politikalarla engellenebilir?
A) Ekonomi
B) İktisat
C) Sosyal
D) Psikoloji
E) Maliye

24. İşsizlikle mücadelede yararlanılan sosyal politikalar, sorununun çözümüne katkıları yönünden nasıl ayrımlaştırılmaktadır?
A) Açık istihdam politikaları-kapalı istihdam politikaları
B) Statik istihdam politikaları-dinamik istihdam politikaları
C) Doğrudan istihdam pol i ti kal ar ı - dol ay 11 istihdam politikaları
D) Özel istihdam politikaları-genel istihdam politikaları
E) Aktif istihdam politikaları-pasif istihdam politikaları

25. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sorununun makro düzeyde yol açtığı olumsuzluklardan biri değildir?
A. Çalışma koşullarının ağırlaşması
B. Kayıt dışı istihdamın yükselmesi
C. Teknolojik gelişmelerin duraksaması
D. Toplumsal refah düzeyinin düşmesi
E. İç ve dış göçlerin çoğalması

26. Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda işsizlik sorunu ile karşılaşılmasının nedenlerinden birisi olarak gösterilemez?
A) Yeni liberal politikaların yaygın biçimde uygulamaya konulması
B) Özelleştirme uygulamaları
C) Sürekli ve hızlı nüfus çoğalışı
D) Arap ülkeleri ile israil arasındaki savaşta petrol üretiminin ve fiyatlarının bir savaş aracı olarak kullanılması
E) Teknolojik gelişmelerin ivme kazanması

27. Aşağıdakilerden hangisi normalden daha uzun iş sürelerinin yol açabileceği olumsuzluklardan biridir?
A) ÜIke genelinde fiyatların yükselmesi
B) Uluslararası piyasalarda işletmelerin rekabet edilebilirliğinin azalması
C) Üretim düzeyinin düşmesi
D) Sosyal sigorta fonlarının tükenmesi
E) Özen ve uzmanlık gerektiren işlerde ürün kalitesinin bozulması

28. Haftalık iş süresinin, haftanın çalışılan günlerine eşit olarak dağıtılması hangi kavramla ifade edilir?
A) Atipik çalışma
B) Esnek iş süreleri
C) Düzensiz çalışma
D) iş sürelerinde yeknesaklık
E) DerecelendiriImiş iş süreleri

29. Aşağıdakilerden hangisinin fazla süreli çalışma uygulamalarının dışında bırakılmasına gerek duyulmaz?
A. Kadınlar
B. Su altında sürdürülen işlerde çalışanlar
C. Gece dönemlerinde çalışanlar
D. Yer altında sürdürülen işlerde çalışanlar
E. İmalat sanayinde çalışanlar

30. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında esnekleşmenin işçi yönünden taşıyabileceği olumsuzluklardan biridir?
A) Çalışma yaşamı insancıllasın
B) Ulaşım giderlerindetasarrufsağlanır,
C) İşe devamsızlıklar ve geç gelmeler azalır.
D) Çevre sorunları azalır
E) İş güvencesini azaltır.

.............................................................................................................................................................

SOSYAL POLİTİKA / 3163-2005-2006 ARA

1. Önceden düşünülüp planlanmayan, örgütsüz, belirli bir amaç doğrultusunda kendiliğinden, işçilerin bir araya gelip toplanmaları ile oluşan eylem biçimine ne ad verilir?
A) Koalisyon
B) Sendika
C) Dernek
D) Lonca
E) Konfederasyon

2. Sosyal politika bilim dalının doğup gelişmesinde Sanayi Devrimi neden bir başlangıç noktası olarak kabul edilir?
A) Klasik demokrasiden, siyasal demokrasiye geçildiği için
B) Süregiden klasik liberal ekonomik sisteme yeni seçenekler getirdiği için
C) Beraberinde koalisyonları ve mesleki örgütlenmeleri taşıdığı için
D) işçi sınıfının doğup gelişmesine neden olduğu ve devrim koşullarının bu kesimin korunmasını gerektirdiği için
E) Teknolojik gelişmelerin üretim sürecine uyarlanmasına neden olduğu için

3. Sanayi Devrimi'nin yaşandığı dönemde hukuki düzen hangi ilkelere dayalıydı?
A) Bireysel ve toplu iş ilişkileri
B) Sosyal hukuk devleti
C) Sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik
D) Ferdi ve kollektif iş sözleşmeleri
E) işçiyi koruma ve işçi yararına yorum

4. Çalışma yaşamı hukuk kuralları ile Mk önce hangi ülkede düzenlenmeye başlamıştır?
A) ABD
B) Fransa
C) A manya
D) isviçre
E) İngiltere

5. Sosyal politikanın günümüzde dar olarak nitelendirilen tanımının kapsamına kimler girer?
A) Yoksul kesimler
B) Çocuklar
C) Riskli gruplar
D) İşçiler
E) Çalışma yaşamında çeşitli statüler altında yer alanlar

6. Türkiye'de çalışma yaşamına yönelik pozitif hukuk kuralları Mk. olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
A) Tanzimat'a Dek Süregelen Dönem
B) 1930-1939 Dönemi
C) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi
D) 1960-1980 Dönemi
E) Cumhuriyet Dönemi

7. Sosyal politika bilimsel literatürde ilk kez kim tarafından adlandırılmıştır?
A) Daniel Legrand
B) AdolfVVagner
C) Robert Owen
D) Otto V. Zvvidineck Sudenhorst
E) VVİlhelm Heinrich Riel

8. Uluslararası Çalışma Örgütü hangi kurulmuştur?
A) Versay Barış Andlaşması
B) Philadelphia Bildirgesi
C) Roma Andlaşması
D) Birleşmiş Milletler Şartı
E) Avrupa Sosyal Şartı

9. Demokratik yönetimlerde, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar sosyal politikaların hangi aşamalarında önemli bir rol oynarlar?
A) Yasama ve yargı
B) Uygulamaları yaygınlaştırma
C) Yargı ve kamuoyu oluşturma
D) Uluslararası çalışma normlarından yararlanma
E) Üretim, sorgulama, yeniden yapılandırma

10. Sosyal politika bilim dalının akademik temelleri Mk. olarak hangi dönemde ve hangi ülkede atılmıştır?
A) 19. yy. başlannda Almanya'da
B) 19. yy. ortalarında Fransa'da
C) 19. yy. sonlannda Almanya'da
D) 19. yy. sonlarında ingiltere'de
E) 20. yy. ortalarında ingiltere'de

11. Örgütlü işçi ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri bir sistem bütünlüğü içinde inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefe
B) Endüstri ilişkileri
C) Sosyoloji
D) Sendikalar Hukuku
E) Siyaset Bilimi

12. İşletmeler, sendikalar ve gönüllü kuruluşlarca izlenen sosyal politikalar, hangi başlık altında yer alır?
A) insan kaynakları yönetimi
B) Sektörel politikalar
C) Örgütler ya da işletme sosyal politikası
D) Sosyal koruma rejimi
E) Üçüncü sektör sosyal politikası

13. Enflasyon oranlarının düşürülmesini hedefleyen kamusal karar ve uygulamalar hangi bilim dalının konusudur?
A) İstatistik
B) Ekonomi Politikası
C) İktisat Tarihi
D) Finansman
E) Uluslararası iktisat

14. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın gelişmesinin nedenlerinden biridir? ^
A) Ulusal inisiyatifler ve dirençler
B) Teknolojik gelişmelerin giderek ivme kazanması
C) İşsizlik sorununun giderek büyümesi
D) Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirliği sağlamak
E) Atipik istihdam biçimlerindeki çoğalma

15. Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında esnekleşmenin işçi yönünden taşıyabileceği olumsuzluklardan biridir?
A) İş güvencesini azaltır.
B) Çalışma yaşamı insancıllaşır,
C) İşe devamsızlıklar ve geç gelmeler azalır.
D) Çevre sorunları azalır.
E) Ulaşım giderlerinde tasarruf sağlanır.

16. Sanayi Devrimi'nin başlangıç aşamasında, işçiler arasında aynı kaderi paylaşmaktan kaynaklanan meslek bilinci ile kendi hak ve yararlarını savunabilmek üzere kurdukları örgütlere ne ad verilir?
A) Örgüt
B) Dernek
C) Kooperatif
D) Sendika
E) Lonca

17. Osmanlı İmparatorluğu'nda, 19. yüzyıl sonlarında yaşanan işçi eylemlerinin temelinde hangi nedenler vardır?
A) Sosyal
B) Ekonomik
C) Antiemperyalist
D) Sınıf mücadeleleri
E) Siyasal

18. Aşağıdakiler den hangisi sosyal politikaların finansman kaynakları arasında ver almaz?
A) Uluslararası kuruluşlardan alınan bağışlar
B) Belli bir amaca ayrılmış özel vergiler
C) işletme karları
D) Sosyal sigorta fonları
E) Devlet bütçeleri

19. Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermayeye son verilmesi ve ulusal sanayinin geliştirilmesi çerçevesinde 1927 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri değildir?
A) Ulusal üretimin gümrüklerle korunması
B) Devlet alımlarında yerli malların yeğlenmesi
C) Kamusal taşıma araçlarından girişimcilerin ayrıcalıklı olarak yararlandırılması
D) 50 ve üzeri işçi çalıştıran yerli girişimcilere %100'e varan yatırım teşviklerinin verilmesi
E) Kurulacak sanayi kuruluşları için girişimcilere bedelsiz arsa verilmesi

20. Buhar gücü önce hangi alanda üretim sürecine uyarlanmıştır?
A) Kimya
B) Dokuma
C) Ulaşım
D) imalat
E) iletişim

21. Aşağıdakilerden hangisinin fazla süreli çalışma uygulamalarının dışında bırakılmasına gerek duyulmaz?
A. imalat sanayiinde çalışanlar
B. Kadınlar
C. Yer altında sürdürülen işlerde çalışanlar
D. Su altında sürdürülen işlerde çalışanlar
E. Gece dönemlerinde çalışanlar

22. Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen bir sözleşmeyi, Örgüt'e üye olan devletler, olağanüstü durumlar dışında en gec ne kadar süre içinde yasama organlarına aynen göndermekle yükümlüdürler?
A. 3 ay
B. 6 ay
C. 18 ay
D. 1 yıl
E. 2 yıl

23. Aşağıdakilerden hangisi normalden daha uzun iş sürelerinin yol açabileceği olumsuzluklardan biridir?
A) Ülke genelinde fiyatların yükselmesi
B) Uluslararası piyasalarda işletmelerin rekabet edilebilirliğinin azalması
C) Üretim düzeyinin düşmesi
D) Sosyal sigorta fonlarının tükenmesi
E) Özen ve uzmanlık gerektiren işlerde ürün kalitesinin bozulması

24. Çalışma yaşamını düzenleyen yerleşik buyurucu hukuk normlarının yumuşatılarak iş ilişkilerinin bireyselleştirilmesine ne ad verilir?
A. Esnek çalışma
B. Bireysel çalışma
C. Sosyal çalışma
D. Tipik çalışma
E. Mesleki çalışma

25. 1865 yılında yürürlüğe konulan Dilaver Paşa ve Meaddin Nizamnamelerinde yer alan hükümlerle çalışma yaşamında hangi kesimde çalışan işçilerin korunmaları hedeflenmiştir?
A. Dokuma
B. Savaş Donatım
C. Maden
D. Ulaştırma
E. Kamu

26. İşsizlikle mücadelede yararlanılan sosyal politikalar, sorununun çözümüne katkıları yönünden nasıl ayrımlaştırılmaktadır ?
A. Statik istihdam politikaları - dinamik istihdam politikaları
B. Aktif istihdam politikaları - Pasif istihdam politikaları
C. Özel istihdam politikaları - Genel istihdam politikaları
D. Açık istihdam politikaları - Kapalı istihdam politikaları
E. Doğrudan istihdam politikaları - Dolaylı istihdam politikaları

27. Sözleşme ve Tavsiye niteliğindeki kararları Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi organı tarafından kabul edilir?
A) Uluslararası Çalışma Konferansı
B) Yönetim Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Bürosu
D) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
E) Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

28. Aşağıdakilerden hangisi 1970'li yıllarda işsizlik sorunu ile karşılaşılmasının nedenlerinden birisi olarak gösterilemez?
A) Özelleştirme uygulamaları
B) Teknolojik gelişmelerin ivme kazanması
C) Arap ülkeleri ile israil arasındaki savaşta petrol üretiminin ve fiyatlarının bir savaş aracı olarak kullanılması
D) Yeni liberal politikaların yaygın biçimde uygulamaya konulması
E) Sürekli ve hızlı nüfus çoğalışı

29. Uluslararası sosyal politika alanındaki ilk bireysel girişim kim tarafından başlatılmıştır?
A. J.A. Blanqui
B. Robert Owen
C. Charles Hindley
D. Daniel Le Grand
E. Louis Rene Villerme

30. Haftalık iş süresinin, haftanın çalışılan günlerine eşit olarak dağıtılması hangi kavramla ifade edilir?
A) Esnek iş süreleri
B) Düzensiz çalışma
C) Atipik çalışma
D) Derecelendirilmiş iş süreleri
E) İş sürelerinde yeknesaklık

.............................................................................................................................................................

SOSYAL POLİTİKA 3163 2006- 2007 ARA SINAV

1. Sosyal Politika, bilimsel literatürde jLk kez. bilim dalı olarak kim tarafından adlandırılmıştır?
A) AdolfWagner
B) Robert OWen
C) Otto V. ZWidineck Sudenhorst
D) Gerhard Kessler
E) Wİlhelm Heinrich Riehl

2. Sanayileşen ülkelerde devletler, işçi kesimini iş ilişkileri ve iş yaşamında korumak amacıyla izlemeye başladıkları politikaları önce hangi yolla uygulamaya koymuşlardır?
A) Sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla
B) Sözleşme serbestisi ve eşitliği ilkelerin benimseyerek
C) Hukuk kurallarıyla
D) Ahlak kurallarıyla
E) Teammüllerle

3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Politika Bilim dalının doğrudan kapsamı içinde ver almaz?
A) işçiler
B) Büyük toprak sahibi çiftçiler
C) Eski hükümlüler
D) Yaşlılar
E) Çocuklar

4. Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Adil devlet
B. Liberal devlet
C. Modern devlet
D. Sosyal devlet
E. Hukuk devleti

5. Hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm bireylerinin ekonomik ve sosyal haklara sahip kılınmasını sağlayan, bu hakla» hukuken güvence altına almayı hedefleyen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Liberal devlet
B. Karışımcı devlet
C. Hukuk devleti
D. Demokratik devlet
E. Plancı devlet

6. Personel yönetimi başlığı altında yer alan konular, özellikle hangi ülkenin literatür ve uygulamalarında insan kaynakları yönetimi başlığı altında irdelenmektedir?
A) ABD
B) Almanya
C) Türkiye
D) Fransa
E) İngiltere

Demokratik yönetimlerde, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar sosyal politikaların hangi aşamalarında önemli bir rol oynarlar?
A. Yasama ve yargı
B. Uygulamaları yaygınlaştırma
C. Yargı ve kamuoyu oluşturma
D. Uluslararası çalışma normlarından yararlanma
E. Üretim, sorgulama, yeniden yapılandırma

8. Enflasyon oranlarının düşürülmesini hedefleyen kamusal karar ve uygulamalar hangi bilim dalının konusudur?
A) İktisat Tarih
B) Finansman
C) İstatistik
D) Ekonomi Politikası
E) Uluslararası iktisat

9. Örgütlü işçi ve işveren ile devlet arasındaki ilişkileri bir sistem bütünlüğü içinde inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyaset Bilimi
B) Sosyoloji
C) Felsefe
D) Sendikalar Hukuku
E) Endüstri ilişkileri

10. İşveren sendikaları ilk olarak hangi ülkede kurulmuştur?
A) Almanya
B) Hollanda
C) Belçika
D) isviçre
E) ingiltere

11. 18. yy'ın ortalarına kadar olan dönemde aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirlerine yakın bir ortamda toplanarak kurdukları düzene ne ad verilir?
A. Sosyal düzen
B. Korporasyon
C. Sendikal düzen
D. Mesleki düzen
E. Endüstriyel düzen

12. İş ilişkileri ve yaşamının hukuk kuralları ile düzenlenmesi ve işçi statüsü altında çalışanların korunmasını öngören Mk kamusal politikalar hangi dönemin nesnel koşulları altında izlenmeye ve gelişmeye başlamıştır?
A) I. Dünya Savaşı
B) Amerika'nın keşfi
C) 1970 Ekonomik Krizi
D) Sanayi Devrimi
E) II. Dünya Savaşı

13. Sanayi Devrimi hangi alanda bir değişim sürecini başlatmıştır?
A. Üretim
B. Yönetim
C. Tüketim
D. Dönüşüm
E. Bilişim

14. Türkiye'de bireysel iş ilişkileri ve yaşamı 1937-1967 yılları arasında hangi kanunla düzenlenmiştir?
A) Mecelle
B) 931 sayılı iş Kanunu
C) 3008 sayılı iş Kanunu
D) 5018 sayılı Sendikalar Kanunu
E) 1475 sayılı iş Kanunu

15. Osmanlı Devleti'nde işçilerin, çalışma yaşamı ve iş ilişkilerinde korunmasını amaçlayan jjk yazılı hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafta Tatili Hakkında Kanun
B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
C) Tatil-i Eşgal Kanunu
D) Mecelle
E) Belediyeler Kanunu

16. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle hangi vakıflar, yoksul kesimler için önemli bir boşluğu doldurmuştur?
A) Kefaret
B) Yardım
C) Bağış
D) Zaviye
E) Avarız

17. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından, çalışma yaşamına ilişkin ilk hukuki düzenlemelerle nerede ve hangi kesimde çalışan işçilerin korunmasına çalışılmıştır?
A) istanbul ve Rumeli'de dokuma, cam, kundura sanayiinde çalışanların
B) istanbul ve Rumeli'de savaş donatım sanayiinde çalışanların
C) istanbul, Ereğli ve Zonguldak'ta askeri fabrikalarda çalışanların
D) Ereğli demir ve Zonguldak maden ocaklarında çalışan işçilerin
E) izmir ve Uşak'ta halı dokuma tezgahlannda çalışanların

18. Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu tarafından başarıları ve tarafsızlık nitelikleri göz önünde tutularak seçilen, 20 bağımsız uzman üyeden oluşan, belirli bir ülke yada konuya ilişkin genel ve kapsamlı araştırmalar yapan Komite'nin adı nedir?
A) Bölgesel Sorunlar Komitesi
B) Uzmanlar Komitesi
C) Redaksiyon Komitesi
D) Teknik Komite
E) Sendikal Araştırmalar Komitesi

19. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yürütme organıdır?
A) Yönetim Kurulu
B) Uluslararası Çalışma Konferansı
C) Uluslararası Çalışma Bürosu
D) Adalet Divanı
E) Uzmanlar Komitesi

20. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Sözleşme ve Tavsiye niteliiğindeki kararları örgütün hangi organı tarafından kabul edilir?
A) Uluslararası Çalışma Bürosu
B) Yönetim Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Konferansı
D) Sosyal Araştırmalar Enstitüsü
E) Uluslararası Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi

21. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikaların önde gelen amacıdır?
A) Kuruluşlar için etkili bir baskı aracı oluşturmak
B) Sosyal politikalara bölgesel ve kıtasal bağlamda işlerlik kazandırmak
C) Ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasal yaklaşmaya katkı sağlamak
D) Kalıcı ve sürekli bir barışı sağlamak
E) Ulusal sosyal politikaları evrensel bir yörüngede standartlaştırmak

22. Aşağıdakilerden hangisi iş ve işçi bulma hizmetlerinin yapısında varolması gereken özelliklerden biridir?
A. Hizmetlerin ülke genelinde görevlendirilecek çeşitli kurum ve kuruluş eliyle sürdürülmesine olanak tanıması
B. Özel kesimin öncülüğünde sürdürülen hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması
C. işgücü hareketliliğinin sınırlandırılması
D. işsizlikle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın bir işbirliği içinde olunması
E. Hizmetler karşılığında sağlanacak fonların işsizlikle savaşım politikalarının finansmanı için kullanılması

23. Yeni bilgi ve beceri kazandırma programları, özellikle hangi işsizlik türü ile savaşımda önem taşır?
A. Sosyal
B. Mevsimlik
C. Ara
D. Konjonktürel
E. Teknolojik

24. Çalışma yaşamını düzenleyen yerleşik buyurucu hukuk normlarının yumuşatılarak iş ilişkilerinin bireyselleştirilmesine ne ad verilir?
A. Bireysel çalışma
B. Sosyal çalışma
C. Tipik çalışma
D. Esnek çalışma
E. Mesleki çalışma

25. Çalışma yaşamında esnekleşme ilk olarak hangi alanda başlamıştır?
A) Emeklilik yaşı
B) Ücretler
C) Çalışma süreleri
D) Çalışmaya başlama yaş
E) Ücrete ilişkin hukuki düzenlemeler

26. "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." ve "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir" hükümleri ülkemizde yürürlükte olan hangi hukuki düzenlemede yer almaktadır?
A) iş Kanunu
B) TC Anayasası A
C) Medeni Kanun
D) Borçlar Kanunu
E) Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

27. Öğretide, yıllık ücretli izin hakkının şahsa bağlı bir hak olarak irdelenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu hakkın ancak şahıslara devredilebilmesi
B) Sözleşmelerde bu şekilde bir hükmün konulması zorunluluğu
C) Bu haktan ancak rızası ile vazgeçilebilmesi
D) Bu haktan ancak özel ve tüzel hukuki kişilerinin yararlanabilmesi
E) Yararlanacak olanın kişiliğine bağlı sayılması

28. Aşağıdakilerden hangisi, biçimlerinden biri değildir?
A) Tam zamanlı çalışma
B) Yoğunlaştırılmış çalışma
C) İş paylaşımlı çalışma
D) Evde çalışma
E) Kısmi çalışma
esnek çalışma

29. İş verenin duyacağı gereksinime göre iş yerine çağrılan işçinin iş süresinin, talep çerçevesinde düzenlenmesine olanak tanıyan esnek çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş paylaşımlı çalışma
B) Kısmi çalışma
C) Çağrı üzerine çalışma
D) Tele çalışma
E) Evde çalışma

30. İşverenin işçisini belirli ve geçici bir süre ile bir başka işverenin emrine verebilmesine olanak tanıyan çalışma biçimine ne ad verilir?
A) Ödünç çalışma
B) Yoğunlaştırılmış çalışma
C) Çağrı üzerine çalışma
D) İş paylaşımlı çalışma
E) Tele çalışma

.............................................................................................................................................................

SOSYAL POLİTİKA 2007-2008 Ara sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın hedef ve konularından biri değildir ?
A) Çocuklar ile yaşlıların bakımı ve gözetimi
B) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi
C) Ayrımcılığın önlenmesi
D) Engellilerin toplum ve çalışma yaşamına entegre edilebilmelerine yardımcı olmak
E) Ekonomik kalkınmanın temini

2. Sosyal Politikalarla ilk kez kimlere yönelik bir sosyal koruma sağlanması hedeflenmiştir?
A) Yetişkin erkek işçilere
B) Sakat ve eski hükümlülere
C) Yaşlılara
D) Kadın ve çocuk işçilere
E) Kamu görevlilerine

3. Sosyal politika bilim dalının akademik temelleri ijk, olarak hangi dönemde ve hangi ülkede atılmıştır?
A. 19.yy başlarında Almanya'da
B. 19.yy ortalarında Fransa'da
C. 19.yy sonlarında Almanya'da
D. 19.yy sonlarında ingiltere'de
E. 20.yy ortalarında ingiltere'de

4. Ekonomi bilimi, hangi özelliği ile insanı ve toplumu doğrudan konu alan diğer sosyal bilim dallarından ayrılır?
A. insan davranışlarını salt ekonomik yönü ile ele alması
B. Toplumun genel refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlaması
C. Milli gelirin adil bir şekilde dağıtılmasını hedeflemesi
D. Geniş toplum kesimlerine sosyal koruma sağlamayı amaçlaması
E. Sosyal göstergelere dayanması

5. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal sosyal politikaların finansman kaynakları arasında yer alır?
A) Bireysel emeklilik sisteminde biriken fonlar
B) Devlet bütçeleri
C) Bankaların munzam sandıklarında biriken fonlar
D) Siyasi partilere hazine tarafından yapılan maddi yardımlar
E) Özel sigortaların fonları

6. Dilâver Paşa Nizamnamesi'nde yer alan hükümlerle kimlerin çalışma yaşamında korunmaları hedeflenmiştir?
A) Dokuma kesiminde çalışan kadın işçilerin
B) iş kazasına uğrayanların ve meslek hastalıklarıyla karşılaşanların
C) Kadın ve çocuk işçilerin
D) Maden ocaklarında çalışan çocuk işçilerin
E) Madenlerde çalışan işçilerin

7. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde çocuk işgücünün yaygın ve yoğun olarak kullanılmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri
B) Daha düşük ücretle çalıştırılabilmeleri
C) Tüm aile üyelerinin çalışmak zorunda olması
D) Sayısal olarak çoğunlukta olmaları
E) Üretim tekniğinin basitleşmesi

8. Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun insan onuruna yaraşır, adil bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Liberal devlet
B. Sosyal devlet
C. Modern devlet
D. Adil devlet
E. Hukuk devleti

.............................................................................................................................................................

SOSYAL POLİTİKA 2007-2008 Ara sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın hedef ve konularından biri değildir ?
A) Çocuklar ile yaşlıların bakımı ve gözetimi
B) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi
C) Ayrımcılığın önlenmesi
D) Engellilerin toplum ve çalışma yaşamına entegre edilebilmelerine yardımcı olmak
E) Ekonomik kalkınmanın temini

2. Sosyal Politikalarla ilk kez kimlere yönelik bir sosyal koruma sağlanması hedeflenmiştir?
A) Yetişkin erkek işçilere
B) Sakat ve eski hükümlülere
C) Yaşlılara
D) Kadın ve çocuk işçilere
E) Kamu görevlilerine

3. Sosyal politika bilim dalının akademik temelleri ilk, olarak hangi dönemde ve hangi ülkede atılmıştır?
A. 19.yy başlarında Almanya'da
B. 19.yy ortalarında Fransa'da
C. 19.yy sonlarında Almanya'da
D. 19.yy sonlarında ingiltere'de
E. 20.yy ortalarında ingiltere'de

4. Ekonomi bilimi, hangi özelliği ile insanı ve toplumu doğrudan konu alan diğer sosyal bilim dallarından ayrılır?
A. insan davranışlarını salt ekonomik yönü ile ele alması
B. Toplumun genel refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlaması
C. Milli gelirin adil bir şekilde dağıtılmasını hedeflemesi
D. Geniş toplum kesimlerine sosyal koruma sağlamayı amaçlaması
E. Sosyal göstergelere dayanması

5. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal sosyal politikaların finansman kaynakları arasında yer alır?
A) Bireysel emeklilik sisteminde biriken fonlar
B) Devlet bütçeleri
C) Bankaların munzam sandıklarında biriken fonlar
D) Siyasi partilere hazine tarafından yapılan maddi yardımlar
E) Özel sigortaların fonları

6. Dilâver Paşa Nizamnamesi'nde yer alan hükümlerle kimlerin çalışma yaşamında korunmaları hedeflenmiştir?
A) Dokuma kesiminde çalışan kadın işçilerin
B) iş kazasına uğrayanların ve meslek hastalıklarıyla karşılaşanların
C) Kadın ve çocuk işçilerin
D) Maden ocaklarında çalışan çocuk işçilerin
E) Madenlerde çalışan işçilerin

7. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde çocuk işgücünün yaygın ve yoğun olarak kullanılmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri
B) Daha düşük ücretle çalıştırılabilmeleri
C) Tüm aile üyelerinin çalışmak zorunda olması
D) Sayısal olarak çoğunlukta olmaları
E) Üretim tekniğinin basitleşmesi

8. Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun insan onuruna yaraşır, adil bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Liberal devlet
B. Sosyal devlet
C. Modern devlet
D. Adil devlet
E. Hukuk devleti

9. Feodal düzenin geçerliliğini sürdürdüğü yıllarda, çalışma yaşamı kimlerin egemenliği altında değildi?
A. Şövalyelerin
B. Derebeylerin
C. Beylerin
D. Senyörlerin
E. Serflerin

10. Cumhuriyet döneminde bireysel iş ilişkileri ilk kez hangi kanun hükümleriyle düzenlenmeye başlamıştır?
A) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
B) 4857 sayılı iş Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) 3008 sayılı iş Kanunu
E) 1475 sayılı iş Kanunu

11. Sosyal nitelikli politikalara başlangıç noktası oluşturan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayi Devrimi
B) Küreselleşme
C) Fransız Devrimi
D) Rönesans ve Reform
E) 1929 Ekonomik Bunalımı

12. Sosyal politika bilim dalının niteliklerini eksiksiz olarak yansıtabilecek ve her dönemde geçerli olabilecek bir tanımını yapmak hangi nedenle güçtür?
A. Her ülkenin sosyal ve ekonomik yapısının birbirinden farklı olması
B. Sosyal politika bilim dalının kapsamına giren kesimlerin farklı ihtiyaçlarının bulunması ve bu durumun farklı tanımları zorunlu kılması
C. Farklı disiplinlerin kendilerine özgü bakış açılarıyla farklı tanımlar yapmaları
D. Sosyal politika bilim dalının tanımını oluşturan kavramlar ve bu kavramlara yüklenilen anlamların tarihsel süreçte sürekli ve köklü bir biçimde değişmesi
E. Sosyal politika bilim dalında çalışan akademisyenlerin birbirlerinden yeterince haberdar olmaması

13. Uluslararası sosyal politikalar temel olarak hangi bilim dalının uygulamaları ile işlerlik kazanır?
A) İktisat
B) Hukuk
C) Muhasebe
D) İşletme
E) Uluslararası iktisat

14. Sosyal politikalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal politikalara önce inşaat kesiminde ve kimya sanayinde çalışan işçiler konu olmuştur,
B) Devletlerin izlediği sosyal nitelikli politikalarla önce fabrikalarda işçi statüsünde çalışanların korunması amaçlanmıştır.
C) Sosyal politikalarla istenilen hedeflere varabilmek için önce yürürlüğe konulan hukuk kurallarından yararlanılmıştır.
D) Sosyal nitelikli politikalarla öncelikle çocuk ve kadın işçilerin korunmasına çalışılmıştır,
E) Sosyal politikalarla önceleri çocuk ve kadın işçilerin aynı hukuki düzenlemeler çerçevesinde korunmasına çalışılmıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının olumsuz yönlerinden biri değildir?
A) İşsizlik sigortası primlerinin giydirilmiş ücret gelirlerini yükseltmesi
B) Yapısal işsizlik sorununun olduğu ülkelerde, sigorta fonlarının tükenmesi nedeniyle sosyal güvenlik sisteminin zarar görmesi
C) Kişilerin iş arama yönündeki çabaların azaltması
D) İşsiz kalan sigortalılara bir gelir güvencesi sağlaması
E) İşverenlerin sigortanın primlerinden kaynaklanan maliyet artışlarını, pazarladıkları ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yansıtması

16. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Yönetim Kurulu kaç kişiden oluşmaktadır?
A) 65
B) 56
C) 38
D) 13
E) 4

17. Aşağıdakilerden hangisi, 1944 yılında Philadelphia Bildirgesi'nde yer alan konulardan biridir?
A. Emeğin bir mal olmadığının kabul edilmesi
B. Günlük ve haftalık en uzun çalışma süresinin belirlenmesi
C. işsizlik sorunu ile savaşılması
D. Çocuk ve kadın işgücünün çalışma yaşamında özel olarak korunması
E. Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi

18. Önceden düşünülüp planlanmayan, örgütsüz, belirli bir amaç doğrultusunda kendiliğinden, işçilerin bir araya gelip toplanmaları ile oluşan eylem biçimine ne ad verilir?
A) Konfederasyon
B) Koalisyon
C) Sendika
D) Lonca
E) Dernek

19. Avrupa ülkelerinde kurulu bulunan korporasyon düzeninin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki loncalar için yeni bir model oluşturmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esnaf ve zanaatkarların artan sosyal güvenlik ihtiyaçları
B) Türkler' in islam ülkeleri ve kültürü ile olan yakınlaşmaları
C) istanbul'un fethinden sonra imparatorluğun Batı Avrupa ile ilişkilerinin artması
D) Daha önceki modelin artık ihtiyaçları karşılayamaması
E) Yeni bir örgütlenme modeli arayışında olmaları

20. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kimler üye olabilir?
işveren Kuruluşları
işçi Kuruluşları
Uluslararası Kuruluşlar
Sanayi ve Ticaret Odaları
Devletler

21. Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu tarafından başarıları ve tarafsızlık nitelikleri göz önünde tutularak seçilen, 20 bağımsız uzman üyeden oluşan, belirli bir ülke yada konuya ilişkin genel ve kapsamlı araştırmalar yapan Komite'nin adı nedir?
Uzmanlar Komitesi
Sendikal Araştırmalar Komitesi
Teknik Komite
Redaksiyon Komitesi
Bölgesel Sorunlar Komitesi

22. Sosyal politikaların bazı araçlarının işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunarak ekonomi politikalarına yardımcı olması nedeniyle istihdam politikaları bazı çalışma ekonomistleri tarafından nasıl ayrımlaştırılır?
Özel-kamusal
Ekonomik-sosyal
Doğrudan-dolaylı
Aktif-pasif
Açık-örtülü

23. Aşağıdakilerden hangisi, loncalardaki meslek hiyerarşisinde yer alan unvanlardan biri değildir?
A) Çırak
B) Yamak
C) Ustabaşı
D) Kalfa
E) Üstad

24. Aşağıdakilerden hangisi, esnek çalışma biçimlerinden biri değildir?
A) Kısmi çalışma
B) İş paylaşımlı çalışma
C) Evde çalışma
D) Yoğunlaştırılmış çalışma
E) Tam zamanlı çalışma

25. İşsizlik sigortaları, ilk kez hangi dönemde ve hangi kesimde uygulanmaya başlanmıştır?
A) 19. yüzyılın başlarında kamu kesiminde
B) 19. yüzyıl sonlarında sanayi kesiminde
C) 18. yüzyılın başlarında bağımsız çalışanlar kesiminde
D) 18. yüzyılın ortalarında hizmetler kesiminde
E) 18. yüzyılın sonlarında tarım kesiminde

26. Aşağıdakilerden hangisi, çalışma yaşamında esnekleşmenin işveren açısından olumlu yönlerinden biri olarak değerlendirilemez?
A) işçi temininin kolaylaşması
B) işgücü maliyetlerinin azalması
C) Yönetim ve organizasyonun basitleşmesi
D) Üretim araçlarından tam kapasite ile yararlanılmasının olanaklı hale gelmesi
E) Sendikalarla uyuşmazlık konularının azalması

27. Sendikal hareket uluslararası düzeyde örgütlenmeye, ilk, hangi yıl ve hangi ülkede başlamıştır?
A) 1881 yılında İsviçre'de
B) 1864 yılında ingiltere'de
C) 1838 yılında Fransa'da
D) 1838 yılında Rusya'da
E) 1818 yılında Almanya'da

28. Türkiye'de işçi sendikalarına, ilk defa toplu iş sözleşmesi yapma ve greve gitme hakkı aşağıdakilerden hangisi ile verilmiştir?
A) 1982 Anayasası
B) 2821 sayılı Sendikalar Kanunu
C) 3008 sayılı iş Kanunu
D) 1924 Anayasası
E) 1961 Anayasası

29. Bir işyeri kesintisiz olarak günde en çok kaç saat faaliyette bulunabilir?
A) 24
B) 18
C) 16
D) 14
E) 12

30. Bir işyerinde normal günlük iş süresinin dolmasına kısa bir süre kala, bir sonraki günde üretimin önemli ölçüde aksamasına yol açacak teknik bir arızanın çıkması sebebiyle yapılan fazla süreli çalışma hangi nedenle yapılmaktadır?
A) İşin niteliğinden kaynaklanan nedenle
B) Hukuki nedenle
C) İşçinin iş görme borcundan kaynaklanan nedenle
D) Olağandışı nedenle
E) İşletme gereklerinden kaynaklanan nedenle

.............................................................................................................................................................

SOSYAL POLİTİKA 2008-2009 Ara Sınav

1. Sanayi Devrimi'nin kendine özgü koşulları altında hangi çalışma statüsü ortaya çıkmıştır?
Taşeron
Memur
işçi
Beyaz yakalı
Kamu görevlisi

2. Sosyal Politika, bilimsel literatürde ilk kez bilim dalı olarak kim tarafından adlandırılmıştır?
A) Adolf Wagner
B) Otto V. Zvvidineck Sudenhorst
C) Robert Owen
D) Wİlhelm Heinrich Riehl
E) Gerhard Kessler

3. Endüstrileşme süreci bağımlı statüler altında çalışanların sayıları üzerinde nasıl bir etki doğurmaktadır?
A) Oranlar, benimsenen ekonomik sisteme bağlı bir değişkenlik göstermektedir.
B) Ekonomik yönden faal nüfus içinde giderek çoğalmalarına neden olmaktadır.
C) Ekonomik yönden faal nüfus içinde giderek azalmalarına neden olmaktadır.
D) Oranlar, ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı bir değişkenlik göstermektedir.
E) Ekonomik yönden faal nüfus içinde oransal bir değişim gözlenmemektedir.

4. Yeni bilgi ve beceri kazandırma programları, özellikle hangi işsizlik türü ile savaşımda önem taşır?
A. Sosyal
B. Mevsimlik
C. Ara
D. Konjonktürel
E. Teknolojik

5. Sanayileşen ülkelerde devletler, işçi kesimini iş ilişkileri ve iş yaşamında korumak amacıyla izlemeye başladıkları politikaları önce hangi yolla uygulamaya, koymuşlardır?
A) Teammüllerle
B) Sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla
C) Sözleşme serbestisi ve eşitliği ilkelerini benimseyerek
D) Hukuk kurallarıyla
E) Ahlak kurallarıyla

6. İş ve sosyal güvenlik hukuku konularının uygulamalı sosyal politika başlığı altında sistematize edilebilmesi, sosyal politikanın hangi özelliğinden kaynaklanır?
A. Evrensel
B. Kamusal
C) Deneysel
D) Güncel
E) Kuramsal

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın hedef ve konularından biri değildir?
A) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi
B) Ekonomik kalkınmanın temini
C) Ayrımcılığın önlenmesi
D) Engellilerin toplum ve çalışma yaşamına entegre edilebilmelerine yardımcı olmak
E) Çocuklar ile yaşlıların bakımı ve gözetimi

8. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde siyasal partilerin sosyal politikalara daha çok önem vermelerinin sebeplerinden biridir?
A) Sosyal politikalara duyulan ilginin artması
B) İşgücü hareketliliğinin artması
C) Demokratik toplumlarda bunun hukuki zorunluluk haline gelmesi
D) Sosyal politikalara konu olan kesimlerin sayısal çoğunluğu nedeniyle siyasal etkinliğinin artması
E) Dünyada genel eğilimin bu yönde olması

9. Personel yönetimi başlığı altında yer alan konular, özellikle hangi ülkenin literatür ve uygulamalarında insan kaynakları yönetimi başlığı altında irdelenmektedir?
A) Türkiye
B) ingiltere
C) Fransa
D) Almanya
E) ABD

10. Demokratik yönetimlerde, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar sosyal politikaların özellikle hangi aşamalarında önemli bir rol oynarlar?
A. Yasama ve yargı
B. Uluslararası çalışma normlarından yararlanma
C. Üretim, sorgulama, yeniden yapılandırma
D. Uygulamaları yaygınlaştırma
E. Yargı ve kamuoyu oluşturma

11. İşletmeler, sendikalar ve gönüllü kuruluşlarca izlenen sosyal politikalar, hangi başlık altında yer alır?
A) Sosyal koruma rejimi
B) Örgütler ya da işletme sosyal politikası
C) insan kaynakları yönetimi
D) Üçüncü sektör sosyal politikası
E) Sektörel politikalar

12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikaların finansman kaynakları arasında ver almaz?
A. Uluslararası kuruluşlardan alınan bağışlar
B. Belli bir amaca ayrılmış özel vergiler
C. işletme karları
D. Sosyal sigorta fonları
E. Devlet bütçeleri

13. Sosyal politikaların bazı araçlarının işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunarak ekonomi politikalarına yardımcı olması nedeniyle istihdam politikaları bazı çalışma ekonomistleri tarafından nasıl ayrımlaştırılır?
A. Aktif-pasif
B. Doğrudan-dolaylı
C. Açık-örtülü
D. Özel-kamusal
E. Ekonomik-sosyal

14. Sosyal politikalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devletlerin izlediği sosyal nitelikli politikalarla önce fabrikalarda işçi statüsünde çalışanların korunması amaçlanmıştır
B) Sosyal nitelikli politikalarla öncelikle çocuk ve kadın işçilerin korunmasına çalışılmıştır.
C) Sosyal politikalarla istenilen hedeflere varabilmek için önce yürürlüğe konulan hukuk kurallarından yararlanılmıştır.
D) Sosyal politikalara önce inşaat kesiminde ve kimya sanayinde çalışan işçiler konu olmuştur,
E) Sosyal politikalarla önceleri çocuk ve kadın işçilerin aynı hukuki düzenlemeler çerçevesinde korunmasına çalışılmıştır.

15. Aşağıdakilerden hangisinin, Sanayi Devrimi'nin tarihsel köklerini oluşturduğu söylenemez?
A) Tarımsal faaliyetlerde teknik bilgi birikimi ve deneyimi kazanıl mas
B) Denizcilikte ilerlemeler
C) Monarşi yönetimlerinin çoğalması
D) Ticaretin gelişmesi
E) Para ve piyasa ekonomisine geçilmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi, kadın ve çocuk işgücünün geçmiş dönemlere kıyasla Sanayi Devriminde daha yaygın ve yoğun biçimde kullanılmasının temel nedeni olarak değerlendirilemez?
A) Yetişkin erkek işgücüne göre daha düşük ücretle çalıştırılabilmeleri
B) Üretim tekniğinin kadın ve çocuk işgücünden yararlanabilecek kadar basitleşmesi
C) Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan yeni işler için herhangi bir mesleki bilgi ve becerinin gerekmemesi
D) Kadın ve çocuk işgücünün daha uysal ve kolay yönetilebilir olması
E) işgücü talebinin büyük oranda artması ve ücretlerin yükselmesi

17. Sanayi Devrimi'nin başlangıç aşamasında, işçiler arasında aynı kaderi paylaşmaktan kaynaklanan meslek bilinci ile kendi hak ve yararlarını savunabilmek üzere kurdukları örgütlere ne ad verilir?
A) Kooperatif
B) Sendika
C) Lonca
D) Örgüt
E) Dernek

18. 1865 yılında yürürlüğe konulan Dilâver Paşa ve Meaddin Nizamnamelerinde yer alan hükümlerle çalışma yaşamında hangi kesimde çalışan işçilerin korunmaları hedeflenmiştir?
A. Kamu
B. Dokuma
C. Ulaştırma
D. Maden
E. Savaş donatım

19. Türkiye'de çalışma yaşamına yönelik pozitif hukuk kuralları ilk olarak hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
A. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi
B. Cumhuriyet Dönemi
C. 1930-1939 Dönemi
D. Tanzimat'a Dek Süregelen Dönem
E. 1960-1980 Dönemi

20. Aşağıdakilerden hangisi yabancı sermayeye son verilmesi ve ulusal sanayinin geliştirilmesi çerçevesinde 1927 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulan Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri değildir?
A) 50 ve üzeri işçi çalıştıran yerli girişimcilere %100'e varan yatırım teşviklerinin verilmesi
B) Ulusal üretimin gümrüklerle korunması
C) Kurulacak sanayi kuruluşları için girişimcilere bedelsiz arsa verilmesi
D) Devlet alımlarında yerli malların yeğlenmesi
E) Kamusal taşıma araçlarından girişimcilerin ayrıcalıklı olarak yararlandırılması

21. Cumhuriyet döneminde bireysel iş ilişkileri ilk kez hangi kanun hükümleriyle düzenlenmeye başlamıştır?
A) 1475 sayılı iş Kanunu
B) 3008 sayılı iş Kanunu
C) 4857 sayılı iş Kanunu
D) Borçlar Kanunu
E) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

22. Uzmanlar Komitesi ve Konferans Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi yetkilerini kullanır?
A. Planlama
B. Yürütme
C. Bürokratik
D. Yasama
E. Denetim

23. Aşağıdakilerden hangisi, 1944 yılında Philadelphia Bildirgesi'nde yer alan konulardan biridir?
A) Emeğin bir mal olmadığının kabul edilmesi
B) Günlük ve haftalık en uzun çalışma süresinin belirlenmesi
C) İşsizlik sorunu ile savaşılması
D) Çocuk ve kadın işgücünün çalışma yaşamında özel olarak korunması
E) Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi

24. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Sosyal politikaların uluslararası kaynaklarına duyulan gereksinim
B) Yeni liberal ekonomi politikalarının yaygınlık kazanması
C) Mesleki örgütlenmenin uluslararası düzeyde kurumsallaşması
D) Uluslararası kamuoyunun baskısı
E) Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirliği sağlamak

25. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kimler üye olabilir?
A) işveren Kuruluşları
B) işçi Kuruluşları
C) Uluslararası Kuruluşlar
D) Sanayi ve Ticaret Odaları
E) Devletler

26. Aşağıdakilerden hangisi işsizliğe karşı korunmayı öngören sosyal politikaların uluslararası dayanakları kapsamında değildir?
A) Roma Andlaşması
B) insan Hakları Evrensel Bildirgesi
C) Birleşmiş Milletler Ekonomik, Kültürel Haklar Sözleşmesi
D) Avrupa Sosyal Şartı
E) PhiIadelphia Bildirgesi

27. Atipik istihdam biçimleri 1970'li yıllarda özellikle hangi kesimde yaygınlaşmaya başlamıştır?
A. inşaat sektöründe
B. Gemi inşa sektöründe
C. Kamu kesiminde
D. Madencilik sektöründe
E. Hizmet sektöründe

28. İşsizlik sigortaları, ilk kez hangi dönemde ve hangi kesimde uygulanmaya başlanmıştır?
A) 19. yüzyılın başlarında kamu kesiminde
B) 19. yüzyıl sonlarında sanayi kesiminde
C) 18, yüzyılın başlarında bağımsız çalışanlar^ kesiminde
D) 18. yüzyılın ortalarında hizmetler kesiminde
E) 18, yüzyılın sonlarında tarım kesiminde

29. Günümüzde beş günlük bir çalışma haftası çerçevesinde haftada kaç saatlik bir iş süresinin çalışma yaşamının tarafları yönünden normal olduğu kabul edilmektedir?
A) 25
B) 35
C) 40
D) 45
E) 50

30. Aşağıdakilerden hangisi, çalışma yaşamında esnekleşmenin işveren açısından olumlu yönlerinden biri olarak değerlendirilemez?
A) Yönetim ve organizasyonun basitleşmesi
B) İşçi temininin kolaylaşması
C) Sendikalarla uyuşmazlık konularının azalması
D) Üretim araçlarından tam kapasite ile yararlanılmasının olanaklı hale gelmesi
E) İşgücü maliyetlerinin azalması

.............................................................................................................................................................
SOSYAL POLİTİKA 2009-2010 Ara Sınav

1. Sosyal politikanın günümüzde dar olarak nitelendirilen tanımının kapsamına kimler girer?
A) Yoksul kesimler
B) Çalışma yaşamında çeşitli statüler altında yer alanlar
C) işçiler
D) Çocuklar
E) Riskli gruplar

2. Sosyal politikaların en. önemli finansman kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerel yönetimlerin bütçeleri
B) Bağışlar
C) Sosyal sigorta fonları
D) Devlet bütçeleri
E) Uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardımlar

3. Sosyal Politika, bilimsel literatürde ilk kez bilim dalı olarak kim tarafından adlandırılmıştır?
A) Wİlhelm Heinrich Riehl
B) Robert Owen
C) Gerhard Kessler
D) Adolf Wagner
E) Otto V. Zvvidineck Sudenhorst

4. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde siyasal partilerin sosyal politikalara daha çok önem vermelerinin sebeplerinden biridir?
A. Dünyada genel eğilimin bu yönde olması
B. işgücü hareketliliğinin artması
C. Sosyal politikalara konu olan kesimlerin sayısal çoğunluğu nedeniyle siyasal etkinliğinin artması
D. Sosyal politikalara duyulan ilginin artması
E. Demokratik toplumlarda bunun hukuki zorunluluk haline gelmesi

5. İş ve sosyal güvenlik hukuku konularının uygulamalı sosyal politika başlığı altında sistematize edilebilmesi, sosyal politikanın hangi özelliğinden kaynaklanır?
A) Güncel
B) Kuramsal
C) Kamusal
D) Evrensel
E) Deneysel

6. Demokratik yönetimlerde, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlar sosyal politikaların özellikle hangi aşamalarında önemli bir rol oynarlar?
A) Üretim, sorgulama, yeniden yapılandırma
B) Uluslararası çalışma normlarından yararlanma
C) Yasama ve yargı
D) Yargı ve kamuoyu oluşturma
E) Uygulamaları yaygınlaştırma

7. Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun insan onuruna yaraşır, adil bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Liberal devlet
B. Sosyal devlet
C. Modern devlet
D. Adil devlet
E. Hukuk devleti

8. Sosyal politikaların dayandığı ilkeleri, hukuk kurallarından ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlerlik kazanabilmiş olması
B) Bağlayıcı olması
C) Uyulmaması durumunda maddi bir yaptırımın öngörülmesi
D) Uygulanabilmeleri yönünde bir zorunluluk olmaması
E) Geniş bir toplum kesimince benimsenmiş olması

9. Yeni bilgi ve beceri kazandırma programları, özellikle hangi işsizlik türü ile savaşımda önem taşır?
A. Sosyal
B. Mevsimlik
C. Ara
D. Konjonktürel
E. Teknolojik
10. Aşağıdakilerden hangisinin, Sanayi Devrimi'nin tarihsel köklerini oluşturduğu söylenemez?
A) Monarşi yönetimlerinin çoğalması
B) Tarımsal faaliyetlerde teknik bilgi birikimi ve deneyimi kazanılması
C) Denizcilikte ilerlemeler
D) Ticaretin gelişmesi
E) Para ve piyasa ekonomisine geçilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi, Sanayi Devrimi'nin yaşanıldığı dönemde çocuk işgücünün yaygın ve yoğun olarak kullanılmasının sebeplerinden biri değildir?
A) Daha düşük ücretle çalıştırılabilmeleri
B) Sayısal olarak çoğunlukta olmaları
C) Tüm aile üyelerinin çalışmak zorunda olması
D) Üretim tekniğinin basitleşmesi
E) Uysal ve kolay yönetilir görülmeleri

12. Sosyal politikalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devletlerin izlediği sosyal nitelikli politikalarla önce fabrikalarda işçi statüsünde çalışanların korunması amaçlanmıştır.
B) Sosyal nitelikli politikalarla öncelikle çocuk ve kadın işçilerin korunmasına çalışılmıştır.
C) Sosyal politikalarla istenilen hedeflere varabilmek için önce yürürlüğe konulan hukuk kurallarından yararlanılmıştır.
D) Sosyal politikalara önce inşaat kesiminde ve kimya sanayinde çalışan işçiler konu olmuştur.
E) Sosyal politikalarla önceleri çocuk ve kadın işçilerin aynı hukuki düzenlemeler çerçevesinde korunmasına çalışılmıştır.

13. Örgütlü işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkiler aşağıdaki disiplinlerin hangisinin özel konusunu oluşturur?
A. Endüstri ilişkileri
B. Çalışma ekonomisi
C. Çalışma sosyolojisi
D. insan kaynakları yönetimi
E. Çalışma hukuku

14. Önceden düşünülüp planlanmayan, örgütsüz, belirli bir amaç doğrultusunda kendiliğinden, işçilerin bir araya gelip toplanmaları ile oluşan eylem biçimine ne ad verilir?
A) Konfederasyon
B) Koalisyon
C) Sendika
D) Lonca
E) Dernek

15. Ulusal sosyal politikaların, uluslararası ilkelere ve kurallara dayandırılması yönündeki Dünya'daki ilk girişimler hangi nitelikte olmuştur?
A) Resmi
B) Kurumsal
C) Siyasi
D) Bireysel
E) Bölgesel

16. İşçilerin, sendika olarak adlandırılan kendi meslek örgütlerini kurabilmeleri ilk kez hangi ülkede meşru hale gelmiştir?
A) İsviçre
B) İngiltere
C) Almanya
D) Fransa
E) İtalya

17. Son dönemde aşağıdakilerden hangisi tarafından izlenilen sosyal nitelikli politikalar giderek önem kazanmaktadır?
A) Ulusal ve uluslararası yargı organlar
B) Mesleki örgütler
C) Yerel yönetimler
D) Bölge ülkeleri
E) Kamu kurum ve kuruluşları

18. Aşağıdakilerden hangisi, loncalardaki meslek hiyerarşisinde yer alan unvanlardan biri değildir?
A) Yamak
B) Çırak
C) Üstad
D) Ustabaşı
E) Kalfa

19. Dilâver Paşa Nizamnamesi'nde yer alan hükümlerle kimlerin çalışma yaşamında korunmaları hedeflenmiştir?
A) Kadın ve çocuk işçilerin
B) Madenlerde çalışan işçilerin
C) iş kazasına uğrayanların ve meslek hastalıklarıyla karşılaşanların
D) Dokuma kesiminde çalışan kadın işçilerin
E) Maden ocaklarında çalışan çocuk işçilerin

20. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 20. yüzyıl başlarında, giderek çoğalan işçi eylemlerini yasaklamak üzere hangi kanun yürürlüğe konulmuştur?
A. Mesai Kanunu
B. Takrir-i Sükun Kanunu
C. Mecelle
D. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
E. Tatil-i Eşgal Kanunu

21. Uzmanlar Komitesi ve Konferans Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi yetkilerini kullanır?
A) Planlama
B) Bürokratik
C) Denetim
D) Yürütme
E) Yasama

22. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Uluslararası piyasalarda rekabet edilebilirliği sağlamak
B) Mesleki örgütlenmenin uluslararası düzeyde kurumsallaşması
C) Uluslararası kamuoyunun baskısı
D) Yeni liberal ekonomi politikalarının yaygınlık kazanması
E) Sosyal politikaların uluslararası kaynaklarına duyulan gereksinim

23. Sosyal politikaların bazı araçlarının işsizlik sorununun çözümüne katkıda bulunarak ekonomi politikalarına yardımcı olması nedeniyle istihdam politikaları bazı çalışma ekonomistleri tarafından nasıl ayrımlaştırılır?
A. Ekonomik-sosyal
B. Açık-örtülü
C. Doğrudan-dolaylı
D. Özel-kamusal
E. Aktif-pasif

24. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kimler üye olabilir?
A) Sanayi ve Ticaret Odaları
B) Devletler
C) İşçi Kuruluşları
D) İşveren Kuruluşları
E) Uluslararası Kuruluşlar

25. Uluslararası Çalışma Örgütü hangi belge ile kurulmuştur?
A) Versay Barış Andlaşması
B) Philadelphia Bildirgesi
C) Roma Andlaşması
D) Birleşmiş Milletler Şartı
E) Avrupa Sosyal Şartı

26. Aşağıdakilerden hangisi, 1944 yılında Philadelphia Bildirgesi'nde yer alan konulardan biridir?
A. Çocuk ve kadın işgücünün çalışma yaşamında özel olarak korunması
B. Eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi
C. Emeğin bir mal olmadığının kabul edilmesi
D. işsizlik sorunu ile savaşılması
E. Günlük ve haftalık en uzun çalışma süresinin belirlenmesi

27. Normal iş sürelerinin günlük ve haftalık uzunlukları, temel olarak hangi yolla sınırlandırılmalıdır?
A) Toplu pazarlıklar aracılığı ile
B) Yerel yönetimlerin kararları aracılığı ileı
C) Mahkemelerin içtihatları aracılığı ile
D) Toplu iş sözleşmeleri aracılığı ile
E) Ulusal mevzuatlar aracılığı ile
28. Aşağıdakilerden hangisi işsizliğe karşı korunmayı öngören sosyal politikaların uluslararası dayanakları kapsamında degildir?
A) Roma Andlaşması
B) insan Hakları Evrensel Bildirgesi
C) Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
D) Avrupa Sosyal Şartı
E) Philadelphia Bildigresi


29. Aşağıdakilerden hangisi, işsizlik sorunundan en çok etkilenen gruplardan biri değildir?
A. Gençler
B. Engelliler
C. Kalifiye İşgücü
D. Kadınlar
E. Göçmenler

30. Esas işyerinin dışında bir yerde, elektronik iletişim aracılığıyla işyerine bağlı biçimde yapılan "uzaktan çalışma" olarak da ifade edilen esnek çalışma biçimine ne ad verilir?
A) Tele-konferans
B) Konferans çalışma
C) Elektronik çalışma
D) Eşgüdümlü çalışma
E) Tele-çalışma

.............................................................................................................................................................

Resim
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: 2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

Okunmamış mesajgönderen tubakavaklı » Cmt Mar 12, 2011 6:55 am

Cevapları görülmüyor....
tubakavaklı
 
Mesajlar: 2
Kayıt: Cmt Şub 19, 2011 2:54 pm

Re: 2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

Okunmamış mesajgönderen ggzm » Cum Mar 25, 2011 7:40 am

cevaplarına nasıl ulaşcaz görünmüyo ki...
ggzm
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Cum Eki 08, 2010 9:14 pm

Re: 2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

Okunmamış mesajgönderen imrensuicmez » Cum Nis 01, 2011 12:21 pm

cevaplarr??
imrensuicmez
 
Mesajlar: 2
Kayıt: Cum Nis 01, 2011 12:10 pm

Re: 2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

Okunmamış mesajgönderen exe » Cum Nis 01, 2011 1:42 pm

imrensuicmez yazdı:cevaplarr??


cevaplar jpeg olarak mevcuttu ancak bulunduğu serverdan silinmiş sanırım.. tekrar ekleyene dek aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz :
GYS Ara Sınav Cevap Anahtarları Linki : http://hotfile.com/dl/112908161/afaf66d/ARA_SINAV_CEVAP_ANAHTARLARI.rar.html sadece 1.ve 2.sınıfların ara sınav cevap anahtarlarını linkten bilgisayarınza ücretsiz olarak indirebilirsiniz ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: 2000-2010 SOSYAL POLİTİKA ARA SINAV WORD

Okunmamış mesajgönderen exe » Cum Nis 01, 2011 2:16 pm

cevap anahtarları yenilenmiştir ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin


Dön Sosyal Politika Ara Sınav Geçmiş Sınav Soruları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir